ایران و آمریکا در دوره بایدن

6d5fg4dfg4 على کشتگر ali keshtgarاز هنگام تولد جمهوری اسلامی تا به امروز در آمریکا هفت بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده که طی آن چهار بار جمهوریخواهان و سه بار دموکرات ها برنده شده اند. در این مدت، هفده سال و دو ماه پست ریاست جمهوری آمریکا در دست دموکراتها و 24 سال در دست جمهوریخواهان بوده. در همه این دوره چهل و یک ساله مناسبات جمهوری اسلامی و دولتهای مختلف آمریکا همواره بحرانی و خصمانه بوده است. تجربه این بازه زمانی طولانی نشان می دهد که با وجود تفاوت های آشکار در سیاستهای خارجی حکومت های مختلف آمریکا در قبال ایران و فراز و فرودهائی که با تغییر حکومتهای آمریکا در منحنی تنش میان دو کشور پدید آمده، هرگز شرایط برای تنش زدایی میان دو کشور در حد پایان خصومت ها و عادی شدن روابط فراهم نشده است. جیمی کارتر، بیل کلینتون و بطور ویژه باراک اوباما و تا اندازه ای هر چهار حکومت جمهوریخواه بطور مشروط به عادی شدن مناسبات دو کشور تمایل داشتند اما تمایل و تلاشهای هیچ یک از آنها که به روشهای مختلف از ترغیب و تشویق گرفته تا تهدید و تحریم اعمال می شد به گشودن گره کور مناسبات خصمانه ایران و آمریکا نیانجامید. بدون توجه به چرایی مناسبات بحرانی دو کشوردر41 ساله گذشته نمی توان چشم انداز آینده مناسبات حکومت جوبایدن با جمهوری اسلامی را ترسیم کرد.

متغیرهای موثر

هریک از دو سوی مخاصمه برای عادی شدن مناسبات قید و شرطهایی دارند که بدون حل و فصل آنها پایان دادن به خصومتهای فیمابین ناممکن است. بنابراین مناسبات ایران و آمریکا تابعی است از متغیرهای گوناگون که هریک از آنها می توانند در بزنگاههای مختلف نقش تعیین کننده درمنحنی تنش و خصومت میان دو کشور ایفا کنند. برخی از مهمترین متغیرها که در 41 ساله گذشته بر مناسبات دو کشور اثر گذار بوده را برمی شمرم.

-رابطه ایران و اسرائیل

جمهوری اسلامی در همه چهار دهه گذشته نابودی دولت اسرائیل را یکی از اهداف “مقدس” خود قرار داده. اسرائیل متحد استراتژیک آمریکاست، حفظ امنیت اسرائیل یکی از اصول مهم سیاست خارجی آمریکاست که هیچ یک از حکومتهای آمریکا چه دموکرات و چه جمهوریخواه نمی توانند از آن عدول کنند. بنابراین تا زمانی که جمهوری اسلامی در سیاستهای خود نسبت به اسرائیل تجدید نظر نکند و دست کم اگر موجودیت آن را به رسمیت نمی شناسد، تحریک و تبلیغ به نابودی این کشور را از سیاستهای خود حذف نکند، عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا بعید به نظر می رسد.

اعراب

اگر ایران قدرت اقتصادی بزرگ و باثباتی بود، و مناسبات آن با اسرائیل نیز تا اندازه ای تعدیل می شد، عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا با وجود ادامه خصومتهای کنونی میان جمهوری اسلامی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ممکن بود.

اما در شرایط حاضر که وزن اقتصادی کشورهای عربی با ایران قابل مقایسه نیست، ادامه تنش ها میان ایران و این کشورها به یکی از عوامل موثر بازدارنده در تمایل آمریکا به عادی شدن مناسباتش با ایران تبدیل شده است.

صنایع هسته ای و موشکی

آمریکا و اتحادیه اروپا در مساله ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاحهای هسته ای مواضع مشابهی دارند. آمریکا به این دلیل از برجام خارج شد که اولا اسرائیل و دولتهای عربی به شدت با برجام مخالف بودند و آن را برای مهار اهداف هسته ای ایران کافی نمی دانستند و ثانیا آن که پس از امضای برجام جمهوری اسلامی با تشدید سیاستهای مداخله جویانه منطقه ای اش بهانه کافی برای حکومت ترامپ ایجاد کرد. به همه این دلایل هم آمریکا و هم احتمالا اتحادیه اروپا در دوره بایدن به دنبال گنجاندن مساله موشکهای قاره پیمای ایران در مذاکرات فیمابین خواهند بود.

ایدئولوژی جهادی جمهوری اسلامی

با وجود موانع و متغیرهای گوناگونی که عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا را غیرممکن می کنند، احتمال بهبود و نه عادی شدن روابط دو کشور در دوران جوبایدن بسیار زیاد است. بایدن بارها در جریان مبارزات انتخاباتیش به اهمیت احیای قرارداد برجام اشاره داشته است. وزیر خارجه آینده آمریکا (آنتونی بلینکن) و مشاور آینده در امور امنیت ملی آمریکا (جک سالیوان) هر دو از معماران و مدافعان برجام هستند. تنها شرط حکومت بایدن برای بازگشت به برجام تعهد ایران به کاهش مجدد اورانیوم غنی شده و سایر مواردی است که جمهوری اسلامی بخاطر خروج آمریکا از برجام از آنها عدول کرده است. اگر تا روز 20 ژانویه 2021 اتفاق مهمی مثلا حمله به تاسیسات هسته ای ایران رخ ندهد، احیای برجام به رغم موانع موجود در یک دوره نسبتا کوتاه عملی خواهد شد. اما گام های بزرگتر برای بهبود مناسبات ایران و آمریکا با توجه به آنچه در این یادداشت آمد امری بعید به نظر می رسد. تنش زدایی میان ایران و آمریکا نه فقط به سود صلح بلکه به سود جنبش دموکراسی خواهی ایران و تشدید شکافهای دیکتاتوری مذهبی خواهد بود.

دیکتاتوری برآمده از ترکیب ایدئولوژی و دولت، دشمن دموکراسی و فرهنگ و موازین آن است. وقتی اصول ایدئولوژی حاکم ناشی از جزم های مذهبی باشد، آنگاه این دشمنی با دموکراسی و مظاهر آن جنبه مضاعف پیدا می کند. سیاستهای کلان جمهوری اسلامی تابع ایدئولوژی جهادی آن است. جاذبه دموکراسی برای نسل های جوان ایران که همواره زیر یوغ دیکتاتوری مذهبی زیسته اند، تهدیدی دائمی برای موجودیت دیکتاتوری مذهبی ایران به شمار می رود. جمهوری اسلامی جاذبه دموکراسی و شیفتگی نسل های جوان به دموکراسی را “تهاجم فرهنگی غرب” می نامد و مقابله دائمی با این تهاجم را شرط بقای جمهوری اسلامی می داند.

البته بسیاری از آنچه مایه تنفر و ترس دیکتاتوری مذهبی ایران می شوند از برابری زن و مرد گرفته تا آزادی در پوشیدن و نوشیدن و رواج هنرهای موزیکال، رقص و غیره در چین و روسیه نیز از دیرباز مرسوم و ریشه دار بوده اند. اما آنچه در این کشورهای دوست جمهوری اسلامی وجود ندارد آزادی های سیاسی و دموکراسی است و درست همین ویژگی است که دیکتاتوری مذهبی ایران را به عدول از سیاست نه غربی نه شرقی و تمایل به شرق کشانده است. دموکراسی از آنجا که با سانسور و سرکوب مخالفان سیاسی، با انحصار قدرت در دست یک گروه کوچک اجتماعی و سلطه و میدانداری هرگونه ایدئولوژی مذهبی مخالف است مورد تنفر همه گروههای جهادی و بنیادگرای اسلامی سنی و شیعه است. به این اعتبار جمهوری اسلامی بقای خود را با موازین فرهنگی و قوانین و مقررات دموکراسی در تضاد دائم می بیند. اما از جانب شرق خیالش راحت است. البته این مساله به تنهایی نمی تواند خصومت مستمر جمهوری اسلامی با آمریکا را تبیین کند. بویژه آن که حکومتهای آمریکا هم مثل سایر دموکراسی ها از اروپا گرفته تا ژاپن و هندوستان اساس مناسبات خود را با هر حکومتی منافع و مصالح خویش قرار می دهند و برخلاف توهماتی که گاهی رواج پیدا می کند همه این دولتها آنجا که پای منافع و مصالح شان در میان باشد حقوق بشر و حتی ابتدایی ترین اصول انسانی را هم زیر پا می گذارند، نمونه هایش هم فراوان تر و شناخته تر از آن هستند که لازم به مثال آوردن باشد. به نظر من ادامه خصومت میان جمهوری اسلامی و آمریکا یک ریشه تاریخی نیز دارد.

تا پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، آمریکا دست کم به مدت یک ربع قرن مهمترین متحد استراتژیک و حامی جهانی دولت ایران محسوب می شده و با توجه به وابستگی ایران به سلاحها و آموزش های نظامی آمریکا، این کشوردر ارتش و بوروکراسی ایران نفوذی ریشه دار داشته است، این مساله خود یکی از دلایل ترس دائم جمهوری اسلامی از آمریکا و از موانع عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا هستند.

احتمال بهبود مناسبات

با وجود موانع و متغیرهای گوناگونی که عادی شدن مناسبات ایران و آمریکا را غیرممکن می کنند، احتمال بهبود و نه عادی شدن روابط دو کشور در دوران جوبایدن بسیار زیاد است.

بایدن بارها در جریان مبارزات انتخاباتیش به اهمیت احیای قرارداد برجام اشاره داشته است. وزیر خارجه آینده آمریکا (آنتونی بلینکن) و مشاور آینده در امور امنیت ملی آمریکا (جک سالیوان) هر دو از معماران و مدافعان برجام هستند. تنها شرط حکومت بایدن برای بازگشت به برجام تعهد ایران به کاهش مجدد اورانیوم غنی شده و سایر مواردی است که جمهوری اسلامی بخاطر خروج آمریکا از برجام از آنها عدول کرده است.

افزایش خصومتها میان ایران و آمریکا و تشدید تحریم ایران برخلاف توهمات کسانی که آن را به سود اپوزیسیون جمهوری اسلامی می دانستند و بر این تصور بودند که تشدید تحریم ها موجب به زانو درآمدن جمهوری اسلامی و تغییر موازنه قوا به سود جنبش دموکراسی خواهی شد، نتیجه ای کاملا برعکس داشت که من در یادداشتی تحت عنوان “پیروزی بایدن پایان یک توهم؟” و پیش از آن در مقاله “ترامپ دوست تو نیست به مادرت خیانت نکن” به آن اشاره کرده ام.

افزایش خصومتها میان ایران و آمریکا و تشدید تحریم ایران برخلاف توهمات کسانی که آن را به سود اپوزیسیون جمهوری اسلامی می دانستند و بر این تصور بودند که تشدید تحریم ها موجب به زانو درآمدن جمهوری اسلامی و تغییر موازنه قوا به سود جنبش دموکراسی خواهی شد، نتیجه ای کاملا برعکس داشت که من در یادداشتی تحت عنوان “پیروزی بایدن پایان یک توهم؟” و پیش از آن در مقاله “ترامپ دوست تو نیست به مادرت خیانت نکن” به آن اشاره کرده ام. امروز هم احیای برجام از هر دو طرف دشمنانی دارد که تا به آخر دست از تلاشهای خود برنخواهند داشت.

امروز هم احیای برجام از هر دو طرف دشمنانی دارد که تا به آخر دست از تلاشهای خود برنخواهند داشت. از آن طرف حکومت بایدن با موانعی مثل سنای آمریکا و فشار لابی های اسرائیل و اعراب مواجه است و از این طرف هم تندروهای جمهوری اسلامی که ادامه تحریم ها را به سود مصالح سیاسی خود می بیند و تصورشان این است که انتخاب بایدن و بازگشت او به برجام جناح به اصطلاح میانه رو حکومت را به زیان آنان تقویت می کند.

هنوز یکماه و بیست روز از حکومت ترامپ باقیمانده است. دولت دست راستی اسرائیل بسیار مایل است که در این مدت ترامپ را با خود برای یک حمله مشترک به پایگاه هسته ای ایران ترغیب کند تا با این اقدام شرایط احیای برجام را دشوارتر سازد. اما اگر تا روز 20 ژانویه 2021 اتفاق مهمی مثلا حمله به تاسیسات هسته ای ایران رخ ندهد، احیای برجام به رغم موانع موجود در یک دوره نسبتا کوتاه عملی خواهد شد. اما گام های بزرگتر برای بهبود مناسبات ایران و آمریکا با توجه به آنچه در این یادداشت آمد امری بعید به نظر می رسد.

تنش زدایی میان ایران و آمریکا نه فقط به سود صلح بلکه به سود جنبش دموکراسی خواهی ایران و تشدید شکافهای دیکتاتوری مذهبی خواهد بود.

دیدگاه بگذارید

20 Comments on "ایران و آمریکا در دوره بایدن"


Guest
دکتر رسا از ایران
4 hours 20 minutes ago

آقای علی کشتگر من یک پزشک از ایران هستم. وضع در ایران بسیار خطرناکتراز پیش از این است. از هر نظر پزشکی سیاسی امنیتی خانوادگی، اعتیاد فحشاء، روانی و… من از شما خواهش می کنم و از تمامی خارج نشینان تا از قاسم شعله سعدیو بیانیه اش پشتیبانی کنید. من این نظر را در زیر ویدیوی گفتگوی احمد رافت با قاسم شعله سعدی در کیهان لندن نوشتم. ولی مطمئن نیسم که آنرا منتشر کنند. دوستی گفت تا برای شما هم بفرستم. امیدوارم منتشرش کنید. متن دیدگاهم این است:

با درود من چند شب پیش براتان نظری در تائید نظر کسی که فکر می کنم نامش رفته گرزاده بود نوشتم. او و من هر دو نظراتی را نسبت به پیشنهاد قاسم شعله سعدی نوشتیم. در هرحال من شخصا از شما آقای احمد رافت سپاسگزارم که از قاسم شعله سعدی دعوت به گفتگو کردید. همچنین بسیار متاسفم که دوستان سلطنت طلب همه چیز را سیاه می بینند. و هر کسی را نماینده حکومت و ساخته و پرداخته وزارت اطلاعات معرفی می کنند. کسی که پرسیده :
فرق شعله سعدی با دکتر سامی ها – سعید سیرجانی ها – داریوش و پروانه فروهر ها – در ازادی خواهی و برکشیدن هویت ایرانی کجاست ؟
پاسخش این است که اتفاقا فرقی چندانی بینشان نیست! بروید سخنان دکتر سامی که دوست پدر من بود و طرفدار حکومت اسلامی و بعد مخالف آن شد را بخوانید تا بفهمید که انسان قابل برتر شدن است و اتفاقا تجربه ی حکومت ضد بشری اسلام تجربه ای هنگفت بود که دکتر سامی ازش فاصله گرفت. همچنین بروید سخنان پیشتبانی داریوش و پروانه فروهر را پیش از جدائی از حکومت و سپس بعد از جدا شدن از حکومت را بشنوید تا بفهمید که اتفاقا قاسم شعله سعدی با آن کشته شدگان قابل مقایسه است و هر لحظه ممکن است او را هم بکشند. داریوش فروهر چند هفته پیش از قتلش با رادیوهای خارجی همین نوع صحبتها را کرد و او را کشتند. همان زمان هم کسانی همچون نظر دهندگان در زیر این ویدیو گفتند که فروهر از خودشان است. در مورد سعید سیرجانی هم همینطور زمانی او را کشتند که هاشمی رفسنجانی جنایتکار گفته بود باید رپویش را کم کرد. طبق اخباری که یک پزشک همکار بنده به خانم شیرین عبادی داد به سعیدی سیرجانی با باتوم آلدهخ به سیانور به او تجاوز شده بود. اما همین آدم پیش از مخالف شدن با آخوپندهعا و رجال سیاسی این نظان ضد بشر حشر و نشر داشت. دوستان انسانها قابلیت تحول دارند. من از هممیهنان اگر وارستگی و استقلال فکری دارند خواهش میکنم که اندیشه کنند و انصاف را از دست ندهند. در بیانیه ای که قاسم شعله سعدی داده و در همین گفتگو ژرف بینی او پیداست. او هم جمهوری خواهی و هم پادشاهی را مد نظر دارد. من از نظر دهندگان بالا خواهش میکنم بفرمایند ایرادشان بر سخنان شعله سعدی چیست؟ پیشنهادشان کدام است؟ سپاه پاسداران، ملا و آخوند و آیت الله و مداح آدمخوارانند. اگر در ایران تسویه حسابها شروع شود باید حتما ما چند میلیون کشته بدهیم و خواهیم داشت. بیگناه و با گناه! و من مطئنم که هممیهنان پر غیظ و کینه که حق هم دارند، اندکی به نظرهائی که میدهند توجه کنند همینطور بی مهابا ننویسند. نوشتن مسئولیت دارد.

همچنانکه در نظر دیگری هم نوشتم جا دارد که آقای شاهزاده رضا پهلوی و خارج نشینان از این راهکار پشتبانی کنند. در این صورت اگر اعوجاجی دیده شده او که تنها نیست او را براه راست دموکراسی و سکولاریته و خصوصا لائیسیته ای که ما را برای همیشه از اسلام و دین سیاسی بدور می کند هدایت خواهیم کرد. خود شاهزاده هم نظری مبنی برعفو فرماندهان سپاه و ادغامشان در ارتش داده بودند. من خودم از ایشان شنیدم. زنده باد ایران و مرگ بر هیچکس

Guest
آیت الله نوری از قم
10 days 23 hours ago

یک خبر مهم:
و اینکه خانم طیبه مخبر دختر رییس دزدان هرزت امام بازوی نازش را انداخته بیرون و حوضچه حیضیه اعلامه ای صادر کرده که توسط بیش از سیزده آیت الله از جمله آیت الله ناصر مکارم شیرازی که مردم او را سارق مکار قمی می نالمندش امضاء کرده اند. بنده این اعلامیه را بدست آوردم و کپی می کنم.
توجه کنید :
بسم قاتل المظلومین و الفقرا و الایتام و المعترضین فی کل بلاد

بسیج همیشه در صحنه. در تلویزیون اسلام ناب یک فاجعه اتفاق افتاد که باعث حیرت همگان شد. و آن دریدن پرده عصمت فاطمه زهرا سلام بر علیهنا و علیهکم بود. و آن نشان دادن عورت لطیف صبیه محترمه آقای مخبر بود. ما آیات الله ها همگی در خلوت با دیدن بازوی سکسی طیبه خانم محتلم شدیم. بدبختانه تلویزیون صحن حرم قداست هم این فیلم سکسی را نمایش داد و طلاب عزیز همگی با دیدن پوست لطیف طیبه خانم و با فریاد یا زهرا شروع به استمناء نمودند و البته حاصل استمنائات جمع شد و قرار است برای رهبری که به ماء ارجال عادت دارند و دیگران اهل حرم فرستاده شود. چرا که ایشان از بچگی معتاد به این آب حیات هستند. خدا حفظشان بکندش. در ایام مشکل کرونا ویروس امام خامنه ای چند نوجوان و حاج سعید طوسی را که مردم بی حیا ایشپون را با علامت سئول « حاج سید سعید توشی؟» می نامند…
و این در حالی بود حضرت آیت الله علم الهدا، آیت الله گهپایگانی آیت الله ناصر مکارم، آیت الله سید احمد خاتمی، سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی و سید محمد احمدی نژاد در حال نماز جماع ت از پشت سر طلاب بودند. چرا که در خلوت طلاب عزیز را ما از پشت می کنیم بله هدایت می کنیم و هم عنایت می کنیمشان…
و اما در آن سرنگ یا امپول واکسنی وجود نداشت. بلکه به قول انگلیس خبیث اسپرماتوزوئید یا همان ماء الرجال یا به قول طلاب شریف آب منی حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل علی الظهورک بوده تا خون طیبه خانم بارور بشود و آنگاه حاج نمکی آنرا بکندش توی شیشه و بعد توی آمپول و بعد بکندش توی بدن طلاب تا آنها اردتشان به حضرت حجت مهدی موعود بالا برود و نشئه شوپند اتز حضور آن حضرت در خونشان و به اعلی علیئن برسند…
و با این نمایش مردم همیشه در خواب به راحتی خوابهای طلائی ببینند. و گرسنگی و ظلم و سرکوب و تجاوز و قتل عام و حمام خون و ازاله بکارت را فراموش کنند و بازهم نماز بخوانند و باز هم به حج بروند و بازهم به امامزاده و امام و قرآن و مفاتیح دخیل ببندند و جیب ما روحانیون حرامزاده و بیشرف و پست فطرت و غارتگر و قاتل را از جان و مال و ناموسشان پر کنند و باز هم مسلمان و شیعه پیامبر بیشرف و بچه باز و امام علی قاتل فطری و پیرو قرآن این دستوالعمل قتل و تجاوز و غارت و هم متوسل شوند به امام حسین این شخصیت به تمام معنا احمق و حتا بیشرف که فرزند شش ماهه اش علی اصغر قاسم یازده ساله و علی اکبر ۱۴ ساله را با خود به جنگ می برد و به کشتن می دهد. جالب است که ما روحانیون موفق شدیم این همه دنائت و شناعت و خیانت و حماقت و بیماری حسین ابن علی را به مردم خرــ دمند ایران به عنوان کالائی بینظیر شخصیتی تاریخی، انسانی ابرانسان غالب کنیم و این مردم خر ـ دمند سال به دوازده ماه حتا در عروسیهاشان هم ذکر مصیبتی می کنند و عشق و حال می نمایند. من تهیه کننده این اعلامیه ۱۳ امضائی خودم آلت الله نوری هستم در کوچه ای که مصلی قم درش هست که مردم آنرا مستراح قم می نامند با خط درشت نوشته اند: به امید روزی که حتا یک آخوند و طلبه در ایران زنده نماند و ضدای نحس و نکبت اذان از بلند گو ها شنیده نشود. در یزر این شعار روی دیوار هزارالن نفر امضاء کرده بودند.

السلام علیکم و زحمت الله و برکاتوش
این نوشته به امضای ۱۳ آیت الله رسیده است.
تذکر: یکی از امضاء کنندگان آیت لاش دکتر معصومه ابتکار که به معصوم بلنده معروف است می باشد. حیف بود که نام ایشون برده نشه. ایشون یکی از جانبازان انقلاب هستند چرا که وقتی از دوار سفارت آمریکا با همه ی برکاتش بالا می رفتند خشتکشان پاره شد و ازاله بکارت شدند. بنا بر «این» ایشون شهیده زنده هستند.
دوستان خواننده بنده این اعلامیه را کوتاه کردم هر جا شما سه نقطه … دیدید بدانید که من آنرا سانسور کردم.

Guest
والله علی جوانمردی از رشت
11 days 20 hours ago

لطفابه خبر کگذب توجه کنید و دوباره توجه کنید:

سردار باقرزاده: من وضعیت جسد قاسم سلیمانی را به هرزت امام الله خامنه‌ای گزارش دادم

محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت که پیکر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق س‍پاه قدس و ابومهدی المهندس، فرمانده کتائب حزب‌الله عراق پس از ترور سال گذشته در وضعیتی قرار داشت که امکان تفکیک اجزای باقی‌مانده را سخت می‌کرد: « آن شبی که ما در معراج شهدای تهران به وضعیت پیکرها رسیدگی می‌کردیم، وضعیت خاصی داشتیم. اجزای پیکرها با هم مخلوط شده بود و باید تکه‌ها و بدن‌های اربا اربا شده این شهدا به پیکر اصلی ملحق می‌شد. بعضی از شهدا به‌شدت تکه‌تکه شده بودند. بعضی‌ها عادی‌تر بودند و بدن آسیب کمتری دیده بود. پیکر شهید ابومهدی المهندس و شهید حاج قاسم سلیمانی چند تکه شده بود. بدن حاج قاسم پنج تکه شده بود. باید اجزا را ملحق می‌کردیم.»

شماها که اول گفتید ۲۴ هزار تکه به یاد ۲۴هزار پیغمبر بعد گفتید ۱۴ تکه به یاد چهارده معصوم حالا شده پنج تکه به یاد ۵ تن آل عبا! در هر حال طبق خبر موثق من که هم نامم هم تاتید میکنه اصلا این اسم طاغوتی DNA اسمیه که انگلیس خبیث درست کرده و داده دست استکبار جهانی. شب معراج شهدای ترامپ شخص امام عج از آسمان کربلا نزول انزال فرمودند و با اشارت انگشت سبابه ۲۴هزار تکه از بدن مطهر حاج قاسم توسط ملائکه و در حضور حوری هائی که منتظر معراج این شهید بزرگوار بودند تا بلافاصله در بهشت دست بکار شوند به هم دوخته شد. تا جائی که صدای کتلتهای آن دیگر شهید کوچکوار در آمد که: ای بابا حضرت امام عج مگه ما بوقیم، حالا ما چار تا تیکه از حاج قاسم کمتریم اون انگشت سبابه تون را بسوی تکه های ما هم حواله کنید. که حضرت امام عج این جسارت رو تاب نیاوردند و فرمود:« انت لا شهیدنا و شهیدکم و ارجعنا إلى البیت الأبیض و ترمپنا » یعنی تو با این جسارت دیگر شهید ما نیستی و ترا ارجاع میدهیم به کاخ سفید ترامپ خوب کاری کردت! در ضمن حسنی راست میگه که خامنه ای همچون استادش استالین دوستانش رو میکشد و بعد براشان عزا می گیرد!

Guest
jamshid
12 days 5 hours ago

سلام به گرامی اقای پ.الف از تهران
ابتدا از اشاره تان به نوشته ابنجانب تشکر دارم. متاسفانه تنچه که در مورد حاکمیت داخل ابران نوشته اید کاملا درست است.منتها اینجانب با بیانی خالی از توهین و دشنام با طرف های سیاسی برخورد میکنم.
اما فرمایش شما را راحع به روابط بین الاحزابی در تمام دنیا را کاملا صحیح مبدانم.که متاسفانه اوپازیسیون ایرانی هنوز انرا درک نکرده اند و به قول و فرمایش شما همه گروه ها خودشان را نه _من_ که _صد من _میدانند و خدا را هم بنده نیستند.
با تشکر دو باره
جمشید

Guest
پ الف از تهران
13 days 2 hours ago

یکم:
جمشید جان درست نوشته ای حکومت اسلامی از نظر نادانی بیشرفی و جنایتکاری خیانت کاری غارتگریو قتل عام و کشتار بی گناهان و دسیسه گری و شیعه گری و فاشیسم دست هیتلر و استالین و پولپوت و تمامی جنایتکاران تاریخ را از پس و پیش بسته است و روی تمامی اینان را سفید کرده است.
دوم:
اما من چند ماه پیش از قلم علی کشتگر در همین سایت یا جای دیگری خواندم که همسر ایشان بیمار بوده و بسیار متاثر شدم. امیدوارم ایشان خبر تندرستی همسرشان را در همنین صفحه بنویسند.

و اما مردم البته امیدوارند و اتفاقا نشانه های امید در دو نظر دیگر خوانندگان این مقاله دیده می شود. شاید نه، بلکه حتما مردم از این کسانیکه خودشان را « اصلاحطلب» و «جمهوریخواه» و «دوران گذار»و سلطنت طلب می خوانند و قادر نیستند سر یک میز بنشینند و همدیگر را تحمل کنند نومید باشند که حتما هستند.اینان که اغلب در اروپا و آمکریکا هستند دارند می بینند که نحله های گوناگون فکری و سیاسی که منافع مختلفی دارند چگونه بر سر منفعت کلی که همان نگهبانی از دموکراسی و لائیسیته است با هم اشتراک باور دارند و اشتراک منافع. اما ایرانیان مدعی اپوزیسیون هر کدامشان مدعی کل اپوزیسیون بودن را دارد. آنها قادر نیستند بر سر تمامیت ارضی و آزادی و دموکراسی و سکولاریته و لائیسیته ایران متحد شوند. برای همین آنها هر چند ماه یا سال یکبار یک سازمان من درآوردی جدید تاسیس می کنند و یک اعلامیه میدهند و سپس وا می روند. یکی از دلایلی هم که سایتی مثل آمدنیوز و یا آدمی مثل روح الله زم و یا علی جوانمردی و… به میدان می آیند و ملیونها ذشنونده بیننده پیدا می کنند همین خلاء و همین تهیگاه است که اینان درش مکیده می شوند. خوشبختانه اما مردان و زنانی در خود ایران با شهامت در برابر خونخوارترین حکومت تمامی تاریخ ایران ایستاده اند و تا پای جان هم ایستاده اند. برای همین خون های ریخته شده در حمامهای خون اسلام و لایتش از سخنان و نوشته ها ی اینان دیگر بار فوران خواهند کرد. این حکومت حتما سقوط خواهد کرد. ملایان تمامی ادیان از بیشرفترینهای تاریخ آن ادیانند و ملایان و مداحان و طلاب شیعه اسانس و جوهره ی تمامی بیبشرفان تمامی ادیانند. آنها خودشان هم خودشان را ختمٍ حتم تمامی ادیان میدانند. اگر کسی یادش باشد چندین سال پیش خامنه ای گفت که اگر ما شل بدهیم یک تن از ما را زنده نخواهند گذاشت. او از ترس همین ماجرا تا توانسته جنایت کرده. جچنایتی در امتداد جنایت پیامبر اسلام و میر غضبش علی. من امیدوارم کسی آن ویدیو ی خامنه ای جنایتکار را پیدا کند و آنرا معرفی و انتشار نماید. ویدوئوی دیگری که باید پیدا کرد و آنر نمایش داد ویدئویی که پدر من آنرا فیلم برداری کرده و بعد از انفجار حزب جمهوری اسلامی ست که در تلویزیون هست. در آن خامنه ای در یک سخنرانی می گرید و التماس می کند و فریاد می زند با این مضمون: شما را به خدا بگوئید چرا ما را می کشید!؟ مگر ما چه گناهی کرده ایم! و با التماس در خواست می کند تا دیگر آنها را نکشند. البته همان زمان پدر من می گفت که اگر هم مجری مجاهدین باشند کارفرما اتحاد جماهیر شوری ست و راست هم میگفت. چرا که در سرانجام نه شرقی نه غربی شد: نه غربی نه غربی!
من امیدوارم این اپوزیسیون ایرانی خصوصا خارج نشینان اندکی از خودبزرگبینی و دیگران را کمینه پنداشتن کوتاهع بیایند و یک ائتلاف و اتحاد بزرگ دور تمامیت ارضی ، دموکراسی سکولاریته و لائیسیته تشکیل دهند. آنها باید وجود این همه دروغ و دغل و سایتهای پراز دروغ و راست همچون آمد نیوز و بیان و…را زائیده کمکاری و بدکاری و حتا بیکاری و عدم شناخت زمان حال بدانند و نه فقط حلالزادگی حکومت الله و محکمات و متشابهات قرآنی و سیره پیامبر و حکوت ولائی.
از تهران پ الف. سر سپرده ی ایران با تمامی اقوام و مردمش که صبرشان عیبشان نیز هست.