http://mihan.net/wp-content/uploads/images/adzz/banne-1.gif
آستانه ۴۱ (تازه‌های ادبیات فارسی) در جستجوی کورسوی رستگاری جمهوری اسلامی چه گزینه هایی در پیش رو دارد؟ واپسین راه نجات نظام یکدست هم نمی‌تواند بحران‌های اقتصادی را حل کند بزرگترین دوراهی رهبر فرقه ولائی و ملت در رنج ایران مردم پرده تزویر و چهره پردازی برای امارت شیعی را کنار زده‌اند (طلبه ها در ایران، طالبان در افغانستان) چشم انداز پروژه یکپارچه سازی جمهوری اسلامی پساانتخابات ۱۴۰۰؛ آینده ای برای همه طرح‌های ناکام خامنه‌ای بن بست سیاسی در ایران : ناکارایی حکومت در بحران و خشم جامعه بدون افق انتخابات 1400: چاره ای از سر ناچاری! جمهوری اسلامی به چه سوئی روان است؟ با ریاست جمهوری رئیسی، زوال و انحطاطِ ایران شتابِ بیشتری به خود می گیرد جهان ایرانی جرج اورول ادغام دولت-حاکمیت؛ تنها سناریوی بقا سرسخن چهل و یکم ميهن