دسته بندی | پرونده

اصلاح دینی روشنفکران روحانیون و مردم مذهبی

اصلاح دینی روشنفکران روحانیون و مردم مذهبی

سئوال اول- آيا براي گذر به دموكراسي در ايران نيازمند مباحث نظري و فرهنگي هستيم؟ پاسخ- هرچند فعالان سياسي در عمل اجتماعي دموكراسي را تمرين و تجربه مي كنند و هم چنان كه در اين سه دهه پس از انقلاب ديده ايم، عبرت مي گيرند و به اختيار يا جبر زمانه، با تغيير مواضع طرفدار اصلاحات مي شوند،...

توصیه به گفت و گو

توصیه به گفت و گو

 الف- آیا برای  گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟ مسلّم است. گذار به دموکراسی یک امر ناب سیاسی نیست؛ در نهایت، یعنی در بلندمدت یک رخداد فرهنگی است، به این اعتبار یک مبحث فرهنگی است و بحث درباره آن بحث درباره فرهنگ است. منظور از فرهنگ آن مجموعه کُدها و...

اصلاح دینی و گذار به دموکراسی

اصلاح دینی و گذار به دموکراسی

همواره و درهر شرایط زمانی و مکانی، فرایندی که به دموکراسی می انجامد با مباحث نظری و گفتمان سازی آغاز می شود. نمی توان حتی یک استثناء بر این قاعده نشان داد. در دوران ما که عصر جهانی شدن نام گرفته فرایند گذار به دموکراسی شاید بتواند تا اندازه ای مستقل از شرایط عینی جوامع (ساختارهای...

نیاز به گفت و گوهای چالشی و همکاری های برنامه ای

نیاز به گفت و گوهای چالشی و همکاری های برنامه ای

الف- آیا برای  گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟ برای تسخیر دمکراسی  به عوامل زیادی نیاز است که یکی از آنها  پیش برد و دامن زدن  به مباحث نظری فرهنگی - سیاسی است که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده ویا شاهد بحث های یک سویه و متکلم وحدۀ صاحب نظرانی هستیم...

دموکراسی و امر فلسفی؛ سه قطعه علیه پوزیتیویسم

دموکراسی و امر فلسفی؛ سه قطعه علیه پوزیتیویسم

در سه قطعه‌ به هم پیوسته‌ای که در ادامه می‌آید می‌کوشیم به صورتی بسیار فشرده آن چه را رویکرد «پوزیتیویستی» به دموکراسی می‌خوانیم نقد کنیم و نشان دهیم چرا مباحثه فلسفی و تئولوژیک برای برپایی جامعه‌ای دموکراتیک ضرورت دارد و حذف آنها ممکن نیست. 1- غلبه بر متافیزیک و بنیان نهادن...

آینده ایران را باید مشترکا بسازیم

آینده ایران را باید مشترکا بسازیم

الف- آیا برای  گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟ بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، اين ادعا که دمکراسی مطلوب ترين شيوه زيست سياسی است، به انگاره ای گسترده در سطح جهان تبديل گرديد. از سوی ديگر موج سوم دمکراسی با فروپاشی ديکتاتورهای پرتغال، اسپانيا و يونان...

سازگار سازی اسلام و دمکراسی

سازگار سازی اسلام و دمکراسی

بایستگی مباحث نظری گفتگوی نظری و رسیدن به تفاهمی بر سر چهر کشورداری و دمکراتیک سازی دولت بی گمان عامل مهمی در گذار از جمهوری اسلامی است. ولی در وهله نخست چنین کوششی برای همگرایی را نباید چنین تعبیر کرد که بدون دستیابی به فرهنگی دمکراتیک، گذار به دمکراسی ناممکن است. دمکراسی حاصل...

نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

جوامع در روند «دموکراتیزاسیون»، با مراحل سه گانه ای مواجه هستند. این مراحل، از فراهم کردن زمینه های نیاز به «ایجاد تقاضای دموکراتیزاسیون» آغاز می شود و سپس وارد «دوران گذر به دموکراتیزاسیون» شده و در نهایت به «استقرار نهادهای دموکراتیک» می انجامد. نقش نواندیشی دینی و اصلاحات...

رفرم دینی و فرایند دموکراتیزاسیون

رفرم دینی و فرایند دموکراتیزاسیون

چنان که گفته شده، رفرم دینی معطوف به بازخوانی انتقادی سنت دینی با عنایت به فراورده های معرفتی جهان جدید در روزگار کنونی است. به مصداق «تعرف الاشیاء باضدادها»، مقایسۀ میان نواندیشی دینی و دیگر نحله های دینی، ولو مختصرا، حدود و ثغور این پروژه فکری را بهتر نشان می دهد. سنت گرایانی[1]...

دین و نواندیشی، روشنفکری، بازاندیشی و …

دین و نواندیشی، روشنفکری، بازاندیشی و …

اغراق نیست اگر بپذیریم که مهم‌ترین دستاورد انقلاب مشروطیت آغاز فرآیند کناره‌گیری دین از سیاست بود. این فرآیند، که طبعاً بدون بده-بستان و سازش میان روحانیت و حکومت ممکن نبود، همان قدر در دوران پانزده سالۀ پر هرج و مرج و بی‌ثباتی آغاز مشروطیت ادامه یافت که در دو دورۀ دیکتاتوری...