سرسخن چهل و هفتم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanخیزش اعتراضی و جنبش ملی ایرانیان به مثابه یک عصیان انقلابی اینک در جای جای ایران و سراسر جهان با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شده است.

بیشترین تعداد و گستره شهرهای اعتراضی در چهار دهه اخیر،  فراطبقاتی و فراجنسینی و فرااتنیکی بودن جنبش، طلایه داری زنان و شجاعت مدنی و نافرمانی گسترده آنان در سراسر ایران، بزرگترین همبستگی ملی شکل گرفته در طی جنبش در بین نقاط و مردمان مختلف ایران که مُهر پایداری کردستان و مظلومیت بلوچستان را بر پیشانی خود دارد (همانطور که مهسا دختر کرد و خدانور پسر بلوچ فرزندان نمادین همه ملت ایران شدند)، فعال شدن ققنوس وار جنبش دانشجویی، به صحنه آمدن شگفت انگیز و شجاعانه دانش آموزان، بزرگترین حضور همبسته ایرانیان خارج از کشور، بالاترین میزان حمایت بین‌المللی از جنبش و …، تنها بخشی از ممیزات و دستاوردهای این خیزش ملی است.

به نظر می‌رسد همانطور که این جنبش بزرگترین فرصت تاریخی را برای رهایی ملت ایران فراهم کرده، بزرگترین هراس را نیز در دل سرکوبگران سنگدل ایجاد نموده است.

اما همه ظواهرِ تا کنونی نشانگر تصمیم علی خامنه‌ای و بیت قدرت در ج.ا برعدم عقب نشینی در برابر مطالبات بنیادی مردم است. سخنان رهبر ولایی و بیانیه مشترک دو نهاد اطلاعاتی حکومت بیانگر چنین رویکردی بود.

اینک ما از یک سو با مضمون انقلابی و بدیع، با قدرت بسیج کنندگی حداکثریِ جنبش «زن، زندگی، آزادی» مواجه‌ایم که گویی بذرهای یک انقلاب بزرگ فرهنگی را در خود نهان دارد و از سویی با رخداد میدانی جنبش که وارد رویارویی بزرگی با قدرت ستبر استبداد دینی شده است.

با این مقدمات شورای دبیران میهن وظیفه خود دانست که شماره چهل و هفتم میهن را به موضوع:

جنبش زن، زندگی، آزادی

دستاوردها و راهبردها

اختصاص دهد تا بر اساس مجموعه وقایع و به خصوص رخدادهای خیره کننده مکرر در جنبش ملی، از صاحب نظران بخواهیم اولا مضمون اصلی جنبش (زن، زندگی، آزادی) را مورد بررسی قرار دهند و ضمن تحلیل علل برآمدن این شعار بدیع و عمیق، به پیامدهای ماندگار آن در فرهنگ و سیاست ایران(و بلکه منطقه و جهان) بپردازند.

همچنین به این نکته بپردازند که این جنبش تا کنون چه دستاوردها و درسهایی داشته است؟ و بالاخره به سئوال بزرگ همه ایرانیان و جهانیان پاسخ دهند که چشم انداز احتمالی آن چیست و  صحنه سیاست ایران آبستن چیست؟ جنبش به کدام سمت خواهد رفت و آیا خواهد توانست تناسب قوا را به نفع خود تغییر دهد؟ چگونه؟ حکومت سرسخت و سنگدل آیا می تواند به مسیر کنونی‌اش ادامه دهد و یا در درون خود دچار شکاف و تشتت خواهد شد؟ آیا نیروی سرکوب همچنان وفادار به حکومت خواهد ماند و یا دچار ریزش خواهد گردید؟ جنبش ملی چه آسیب‌ها و نارسایی‌هایی دارد که باید مرتفع شود… و بالاخره وظایف ما چیست؟ مایی که می‌تواند هر بخش از ایرانیان با هر گرایش سیاسی و جنسیتی و اتنیکی و…، در داخل و خارج از کشور، را در بر بگیرد.

شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی