دسته بندی | پرونده

اعتراضات واقعی گروگان رادیکالیسم مجازی!

اعتراضات واقعی گروگان رادیکالیسم مجازی!

اعتراضات دی ماه 96 برای چند روز فضای سیاسی ایران را ملتهب کرد. بطور ناگهانی آغاز شد و دامنه آن بسرعت به شهرهای زیادی گسترش یافت و البته پس از چند روز نسبتا سریع هم فروکش کرد. بنابراین نتوانست آنچنان که باید به بحرانی جدی برای نظام سیاسی تبدل شود. باوجود این، بنابر ویژگی های خاصی که...

ریشه های اقتصادی طغیان دی ماه

ریشه های اقتصادی طغیان دی ماه

رویداد های دی ماه 1396 بحث های پر جوش و خروشی را در سطوح رسانه ای، کارشناسی و دانشگاهی ایران برانگیخته است. هستند گرایش هایی که برای بی اهمیت جلوه دادن این طغیان، شمار نسبتا محدود معترضان شرکت کننده در آن را پیش میکشند، از جمله در مقایسه با  انبوه کسانی که در سال 1388 به ویژه در تهران...

رفراندوم روشی برای دمکراسی مستقیم یا تاکتیکی گذرا؟

رفراندوم روشی برای دمکراسی مستقیم یا تاکتیکی گذرا؟

مقدمه طی نزدیک به بیست سال گذشته، جامعه ایران توانست با سه جنبش - هیجده تیر هفتادوهشت، جنبش هشتاد و هشت و خیزش دی ماه- افق و چشم اندازی رهائی بخش ترسیم کند. خیزش دی در این چشم انداز و ترسیم افق، جایگاه ویژه ای را داراست. زیرا در بیش از هفتاد شهر ایران و در طی ده شبانه  روز، فرودستان؛...

اعتراض های دی ماه: زمینه ها و انگیزه ها

اعتراض های دی ماه: زمینه ها و انگیزه ها

مقدمه دی ماه سال 1396 شهرهای گوناگون ایران شاهد سلسله تظاهرات گسترده اعتراضی نسبت به حکومت بود که که فضای سیاسی- درون و برون مرز- ایران را دستخوش دگرگونی کرد. خیزش دی ماه بدون مقدمه نبود. چه  ماه ها پیش از آن اعتراضاتی نظیر تجمع مربوط به مطالبات بازنشستگان، محیط زیست، مال باختگان،...

خودمان را باید برای آینده ای چند احتمالی آماده کنیم!

خودمان را باید برای آینده ای چند احتمالی آماده کنیم!

نقطه چین اعتراضات اقتصادی گوناگون در ماه های قبل از دی ماه 96 نشان از آن داشت که خشم و یاس ناراضیان اقتصادی (عمدتا از اقشار فقیر و کم در آمد و لایه پایینی طبقه متوسط) در حال سرریز شدن است. هر چند شاید هیچکس فکر نمی کرد به طور همزمان در ده ها شهر ایران اعتراضاتی با این وسعت و شدت اتفاق...

روحانیت؛ با فرودستان یا بر فرودستان

روحانیت؛ با فرودستان یا بر فرودستان

در گذرگاه تاریخ ادیان، رهبران و روحانیون مذاهب، در چالش میان «فرادستان» و «فرودستان» جامعه، کارکردی چندگانه داشته اند. کارکردهای ابتدایی روحانیت در دوران ماقبل مدرن، در دو شکل عمده تجلی پیدا می کرد. آنان یا همراهان و توجیه گران فرادستان و طبقه حاکمه بودند و یا در برابر آنان و...

ریشه های تظاهرات اعتراضی

ریشه های تظاهرات اعتراضی

به گمانم کار از ریشه یابی گذشته و ایران در محاصره ی بحران های بزرگ، در انتظار رویدادهای غیر قابل پیش بینی است، ولی با احترام به خواست آقای علیجانی که بی اعتنا به اختلاف ماهوی در اندیشه سیاسی، روزگاری درون ایران همراه با یکدیگرراهی دشوار را به امید اصلاح امور در پیش گرفته بودیم،...

اعتراض‌های دی؛ نقطه عطف جدید

اعتراض‌های دی؛ نقطه عطف جدید

اعتراض‌های تند ده‌ها هزار شهروند ناراضی در حدود 80 شهر کشور، شورش دی‌ماه 1396 را به «نقطه عطف» جدیدی در جمهوری اسلامی تبدیل کرد. از رأس هرم نظام سیاسی تا مهم‌ترین بازیگران حقیقی و حقوقی مرتبط با تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران، کمتر کسی نسبت به این اعتراض‌ها بی‌تفاوت بوده است. از...

اتحاد دموکراسی خواهان ضرورت زمان

اتحاد دموکراسی خواهان ضرورت زمان

دو سال پیش از سقوط نظامی پادشاهی در ایران، علی اصغر حاج سیدجوادی در نامه ای سرگشاده به محمد رضا شاه پیشنهاد بازگشت به قانون اساسی مشروطه و پذیرش حقوق ملت را داد. او در آن نامه تاکید کرد که بدون انجام اصلاحات اساسی سقوط نظام حتمی است و هشدار داد که او از هم اکنون صدای ترک خوردن بنای...

اصلاح طلبان و سالِ دشوارِ 97

اصلاح طلبان و سالِ دشوارِ 97

سال 96 به لحاظ سیاسی دو مشخصه عمده داشت: بازگشت فشارهای سنگینِ ضد ایرانی به کاخ سفید. وخامت وضعیت اقتصادی و اوج گیری ناآرامی ها و تشدید نارضایی مردم. در بهار 96، وقتی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شد، امید به تغییر از طریق صندوق رای در اوج بود و امید به کارآیی...