دسته بندی | پرونده

گذاربه دموکراسی باکدام راهبرد؟

گذاربه دموکراسی باکدام راهبرد؟

پیامدهای فرمانروایی ۴۰ساله روحانیون شیعه ولایی بر ایران و خطراتی که از قِبَل ادامه این حکومت متوجه حال و آینده مردم و کشور است ضرورت تجمیع توان همه جریان‌ها، محافل و کنشگران دموکراسی‌خواه ایران را در چالش های سرنوشت‌سازی که جامعه ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی در پیش دارد...

دولت سازی در دوران فروپاشی

دولت سازی در دوران فروپاشی

موضوع این نوشته پرداختن به موقعیت جمهوری اسلامی، وضعیت جامعه سیاسی و چالش مقابل آن است. به این لحاظ  در شرایط بحرانی  کنونی  می بایست  از بحث های نظری و انتزاعی اصلاح و انقلاب و فراسوی اصلاح و انقلاب که در هشت سال گذشته مطرح شده اند(۱) فراتر رفته و با واقعيت هاى نو ظهور تماس بر قرار...

اپوزیسیون ایرانی در مواجهه با بحران

اپوزیسیون ایرانی در مواجهه با بحران

پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته، حضور سه جریان سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور، سرنگونی طلبان، اصلاح طلبان و تحول خواهان، نمودی بیش از گذشته یافته است. سرنگونی طالبان گروهها و نیروهایی هستند که معتقدند بحران موجود و مجموعه مشکلات مرتبط با آن، تنها در صورت سرنگونی نظام...

تغییر از طریق مردم برای استقرار دولتی حقوقمدار

تغییر از طریق مردم برای استقرار دولتی حقوقمدار

از من خواسته اید که در باره  سه مفهوم تحول خواهی- براندازی و اصلاح طلبی نظر دهم. قبل از وارد شدن به این مقوله مهم که به بررسی گذاشته‌اید، این توضیح لازم است که خود و همراهان خود را در هیچیک از این سه مقوله و گروههای متعلق به آن نمی‌دانم. این موضوع را روشن خواهم کرد که هر سه مقوله شکنندگی‌های...

منشور پیشنهادی تحول‌خواهی

منشور پیشنهادی تحول‌خواهی

مردم ایران را نمی توان تنها در دو گرایش اصلاح طلب (اعتدال گرا) و محافظه‌کار (اصول گرا) جا داد. اگر چه که دهه‌هاست در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی فقط این دو گرایش اجازه حضور و رقابت دارند، اما در فضای سیاسی و اجتماعی ایران گرایشات دیگری هم هستندکه پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارند. در...

روشهای ساختارگرایانه و سوبژکتیویستی  در تدوین نظریه گذر از استبداد

روشهای ساختارگرایانه و سوبژکتیویستی  در تدوین نظریه گذر از استبداد

گشایش پرسش مرکزی این نوشته آن است که  چرا در این صد و اندی سال گذشته، ایران نتوانست بر استبداد سیاسی نقطه پایانی بگذارد و به  نوعی رژیم سیاسی دمکراتیک دست یابد؟ به عبارت دیگر، تا کنون مهمترین موانع گذر از استبداد چهها بودهاند و امروز مهمترین راههای جلوگیری از بازتولید  استبداد...

سرسخن بیست و یکم

سرسخن بیست و یکم

شورای دبیران میهن وقتی موضوع نسبت ایران و اسرائیل رابه عنوان پروندۀ این شماره برگزید به حساسیت و سختی کار آگاه بود. ما می‌دانیم که مسئلۀ فلسطین جدا از جنبه‌های نظری با عواطف  و علایق انسانی مختلف و گاه متضادی گره خورده است. اما مجموعه‌ای از حوادث ریز و درشت  که در چهاردهۀ اخیر...

آیا اسرائیل دشمن ایران است؟

آیا اسرائیل دشمن ایران است؟

دشمنی تمام ناشدنی اسرائیل با ایران بی شک بزرگ ترین آموزه تبلیغاتی جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته بوده که سعی فراوانی شده تا در افکار عمومی جا بیفتد. آیت الله خمینی یهودی های صهیونیست را منشا همه بی حرمتی ها و توطئه ها علیه مسلمانان بشمار می آورد. او اسرائیل را غده سرطانی درجهان...

پس زمینه های رابطه بحران زای ایران و اسرائیل

پس زمینه های رابطه بحران زای ایران و اسرائیل

۱. ایران و اسرائیل ـ یک دشمنی ساخت و ساز شده دشمنی جمهوری اسلامی و کشور اسرائیل پیش از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در مجموعه درسهای حوزه آیت الله روح الله خمینی در نجف در سال ۱۳۴۸ زمینه لازم را برای آنچه پس از انقلاب اتفاق افتاد، یافته بود. این درس ها در شش جزوه با عنوان حکومت اسلامی یا ولایت...

نگاهی فرا ایدئولوژیک به کشور اسرائیل

نگاهی فرا ایدئولوژیک به کشور اسرائیل

زمینۀ تاریخی سده هائی بسیار یهودی ستیزی به ویژه در اروپای مسیحی جاری بوده است. یهودی ها جمعیتی پراکنده در سرزمین های گوناگون بوده اند که در اثر تعریفِ نژادی –خونی از خود    و همراه با عدم ترویج و تبلیغ به گرویدن به دین شان  پیوسته اقلیت باقی ماندند. هر چند که محدودیت تبلیع و گرویدن...