صفحه نویسنده
حسن یوسفی اشکوری
حسن
یوسفی اشکوری

بازگشت به شریعتی؛ بازگشت به عدالت

بازگشت به شریعتی؛ بازگشت به عدالت

درآمد امسال چهلمین سالگشت درگذشت دکتر علی شریعتی است. بی گمان شریعتی یکی از اثرگذارترین سیمای روشنفکری ایران معاصر و از جهاتی مهم ترین متفکر نواندیش دینی در قرن اخیر ایران به شمار می آید. او بود که در دوران معاصر دین فهمی از نوع دیگر را به نسل خود آموخت و اهمیت فهم دین در بستر تحولات...

از اسلامی کردن مدرنیته تا مدرن کردن اسلام

از اسلامی کردن مدرنیته تا مدرن کردن اسلام

.درآمد این نوشتار در چهار فصل ذیل این عناوین سامان یافته است: آموزش، تحول فکری در بستر زمان، جمع بندی سیر تحول فکری و در نهایت آخرین اظهار نظر در باره آمریکا و اسرائیل و حکومت جمهوری اسلامی. ذیل عناوین می کوشم به اقتراح «میهن» پاسخ دهم.   الف. آموزش در سال 1341 (یعنی در سیزده سالگی)...

ستیز و سازش عربان و ایرانیان 

ستیز و سازش عربان و ایرانیان 

این نوشتار در دو بخش روابط اعراب و ایرانیان در روزگاران پیش از اسلام و بعد در دوران پس از اسلام و محورهای ستیز و سازش آنان سامان یافته است. الف-ایرانیان و عربان در گذر تاریخ باستان شاید لازم باشد نخست اشاره شود که عرب کیست و چه تعریفی می توان از عرب ارائه داد. می دانیم که «عرب»...

دولت یازدهم؛ گذشته، حال و بایسته های آینده

دولت یازدهم؛ گذشته، حال و بایسته های آینده

در چهارچوب پرسش اصلی «میهن»، در این مقال، دولت روحانی در چهار فصل مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت: نگاهی به گذشته؛ زمینه های به ریاست رسیدن حسن روحانی، کارنامه دولت روحانی، وضعیت حال و مشکلات جاری دولت و بایسته های آینده. به نظر می رسد بررسی منطقی رخدادهای نزدیک گذشته، برای...

معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی-خلافتی

معضل جانشینی در نظام فقیه شاهی-خلافتی

تأملی در باب چیستی مدل حکومتی ولایت مطلقه فقیه مقام و منزلت «رهبری» در مدل ولایت مطلقه فقیه در ساختار حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی از جایگاه و موقعیت کاملا ویژه ای برخوردار است. این مقام از یک سو بازسازی مدل سلطنت الهی (تئوکراتیک) عصر کهن ایرانی و به ویژه «موبد شاهی» عصر ساسانی...

راز موفقیت، همدلی و همکاری روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی است

راز موفقیت، همدلی و همکاری روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی است

رابطه متقابل تغییرات فرهنگی و تغییرات اجتماعی از هر منظری که به چگونگی و چرایی تغییرات اجتماعی نگاه کنیم، ضرورت طرح مباحث فکری و فرهنگی در حوزه های مختلف و پیچیدة اجتماعی قطعی و غیر قابل انکار می نماید. تنها موضوع مورد اختلاف می تواند موضوعاتی چون تقدم تغییرات فکری و فرهنگی بر...