صفحه نویسنده
حسن یوسفی اشکوری
حسن
یوسفی اشکوری

راز موفقیت، همدلی و همکاری روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی است

راز موفقیت، همدلی و همکاری روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی است

رابطه متقابل تغییرات فرهنگی و تغییرات اجتماعی از هر منظری که به چگونگی و چرایی تغییرات اجتماعی نگاه کنیم، ضرورت طرح مباحث فکری و فرهنگی در حوزه های مختلف و پیچیدة اجتماعی قطعی و غیر قابل انکار می نماید. تنها موضوع مورد اختلاف می تواند موضوعاتی چون تقدم تغییرات فکری و فرهنگی بر...