پیام تسلیت جمعی از ایرانیان خارج از کشور به مناسبت درگذشت آقای احمد زاده

sdfsdf888زندگیش حماسه بود طاهر آقا!

بزرگمرد جنبش ملی ایران، طاهر احمد زاده پس از هفتاد سال پیکار و تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر چشم از جهان فرو بست.

طاهر احمد زاده، همراه با نهضت ملی دکتر مصدق زندگی سیاسی پرفراز و نشیب خود را آغاز کرد و در طول بیش از هفتاد سال فعالیت سیاسی در هر دو نظام پادشاهی و جمهوری اسلامی، رنج زندان، شکنجه و اعدام فرزندان را به عشق اهداف والایی که برگزیده بود تحمل کرد.

نه مشقت زندان های طولانی و نه مصیبت اعدام فرزندان دلبندش، مسعود، مجید و مجتبی، هیچ کدام دراراده خارایی این انسان بزرگ که زندگیش حماسه بود تاثیری بازدارنده بر جای نگذاشت.

در تاریخ معاصر ایران انگشت شمارند کسانی که همچون احمد زاده تحسین و احترام همه جریانات چپ، جنبش ملی و دموکراسی خواهی را به خود جلب کنند. همه این گرایش ها از چپ و نیروهای جبهه ملی گرفته تا گروههای طیف نواندیشی دینی، طاهر احمدزاده را به خود نزدیک و از خود می دانستند ومی دانند. او فضایل این جریانات را یکجا در خود داشت و بی گزافه حلقه وصل همه آنان بود.

درگذشت این رادمرد جنبش ملی را، که نماد پایداری، نیک خواهی و مدارا بود، به همرزمان، دوستان و خویشاوندان احمد زاده بویژه به فرزند وفادار و همرزمش دکتر مستوره احمد زاده تسلیت می گوئیم.

*این بیانیه توسط جمع کثیری از ایرانیان خارج از کشور با گرایشات مختلف فکری و سیاسی امضا شده است.