دسته بندی | پرونده

دموکراسی و امر فلسفی؛ سه قطعه علیه پوزیتیویسم

دموکراسی و امر فلسفی؛ سه قطعه علیه پوزیتیویسم

در سه قطعه‌ به هم پیوسته‌ای که در ادامه می‌آید می‌کوشیم به صورتی بسیار فشرده آن چه را رویکرد «پوزیتیویستی» به دموکراسی می‌خوانیم نقد کنیم و نشان دهیم چرا مباحثه فلسفی و تئولوژیک برای برپایی جامعه‌ای دموکراتیک ضرورت دارد و حذف آنها ممکن نیست. 1- غلبه بر متافیزیک و بنیان نهادن...

آینده ایران را باید مشترکا بسازیم

آینده ایران را باید مشترکا بسازیم

الف- آیا برای  گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟ بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، اين ادعا که دمکراسی مطلوب ترين شيوه زيست سياسی است، به انگاره ای گسترده در سطح جهان تبديل گرديد. از سوی ديگر موج سوم دمکراسی با فروپاشی ديکتاتورهای پرتغال، اسپانيا و يونان...

سازگار سازی اسلام و دمکراسی

سازگار سازی اسلام و دمکراسی

بایستگی مباحث نظری گفتگوی نظری و رسیدن به تفاهمی بر سر چهر کشورداری و دمکراتیک سازی دولت بی گمان عامل مهمی در گذار از جمهوری اسلامی است. ولی در وهله نخست چنین کوششی برای همگرایی را نباید چنین تعبیر کرد که بدون دستیابی به فرهنگی دمکراتیک، گذار به دمکراسی ناممکن است. دمکراسی حاصل...

نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

جوامع در روند «دموکراتیزاسیون»، با مراحل سه گانه ای مواجه هستند. این مراحل، از فراهم کردن زمینه های نیاز به «ایجاد تقاضای دموکراتیزاسیون» آغاز می شود و سپس وارد «دوران گذر به دموکراتیزاسیون» شده و در نهایت به «استقرار نهادهای دموکراتیک» می انجامد. نقش نواندیشی دینی و اصلاحات...

رفرم دینی و فرایند دموکراتیزاسیون

رفرم دینی و فرایند دموکراتیزاسیون

چنان که گفته شده، رفرم دینی معطوف به بازخوانی انتقادی سنت دینی با عنایت به فراورده های معرفتی جهان جدید در روزگار کنونی است. به مصداق «تعرف الاشیاء باضدادها»، مقایسۀ میان نواندیشی دینی و دیگر نحله های دینی، ولو مختصرا، حدود و ثغور این پروژه فکری را بهتر نشان می دهد. سنت گرایانی[1]...

دین و نواندیشی، روشنفکری، بازاندیشی و …

دین و نواندیشی، روشنفکری، بازاندیشی و …

اغراق نیست اگر بپذیریم که مهم‌ترین دستاورد انقلاب مشروطیت آغاز فرآیند کناره‌گیری دین از سیاست بود. این فرآیند، که طبعاً بدون بده-بستان و سازش میان روحانیت و حکومت ممکن نبود، همان قدر در دوران پانزده سالۀ پر هرج و مرج و بی‌ثباتی آغاز مشروطیت ادامه یافت که در دو دورۀ دیکتاتوری...

سرسخن

سرسخن

چرا «روشنفکری و نهضت اصلاح دینی»؟ بهاران خجسته باد سالی سرشار از شادی و امید برای همه ایرانیان آرزو می کنیم بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک شاخه‌های شسته، باران خورده، پاک آسمان آبی و ابر سپید برگ‌های سبز بید عطر نرگس، رقص باد نغمه و بانگ پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست نرم...

دموکراسی و اصلاح دینی دو پروژه مستقل هستند

دموکراسی و اصلاح دینی دو پروژه مستقل هستند

‫الف- آیا برای  گذار به دموکراسی در ایران نیازمند مباحث نظری و فرهنگی هستیم؟ مباحث نظری و فرهنگی گذار به دموکراسی را تسهیل می‌کند، اما بدون فراهم آمدن زیرساخت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لازم، دموکراسی به دست نمی‌آید. ‫ب- آیا در روند دموکراتیزاسیون به اصلاح دینی...

راز موفقیت، همدلی و همکاری روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی است

راز موفقیت، همدلی و همکاری روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی است

رابطه متقابل تغییرات فرهنگی و تغییرات اجتماعی از هر منظری که به چگونگی و چرایی تغییرات اجتماعی نگاه کنیم، ضرورت طرح مباحث فکری و فرهنگی در حوزه های مختلف و پیچیدة اجتماعی قطعی و غیر قابل انکار می نماید. تنها موضوع مورد اختلاف می تواند موضوعاتی چون تقدم تغییرات فکری و فرهنگی بر...

بازنگری ادعاها و اعتبارهای اصلاح دینی

بازنگری ادعاها و اعتبارهای اصلاح دینی

درآمد جنبش اصلاح دینی در سال های منتهی به انقلاب اوج گرفت و به فکر انقلاب و تحقق آن بسیار یاری رساند. در دهه اول و دوم انقلاب به عقلانیت روی کرد و از انقلاب به سوی اصلاح گرایید و این بار در برآمدن محمد خاتمی و دولت اصلاحات یاری رساند. اما جنبش اصلاح دینی در سال های اخیر در همان وضعیت...