دسته بندی | پرونده

مفهوم استقلال و گفتمان غرب ستیزانه

مفهوم استقلال و گفتمان غرب ستیزانه

با پیدایش و رشد تمدن مدرن درغرب، ازجمله حکومت مشروطه، سرمایه داری صنعتی، قوانین سکولار، آزادی، دمکراسی، شهروندی، آموزش رسمی، علوم جدید، فردیت و غیره؛ غرب متحول شد. بزرگترین بازتاب تحول غرب در ایران انقلاب مشروطیت بود که ساختار استبداد سیاسی این را دگرگون کرد. نگاه چهار نسل...

موانع دموکراسی و اشکال گذار

موانع دموکراسی و اشکال گذار

بحث پیرامون استقرار دموکراسی و موانع آن بسیار گسترده است و از زوایای مختلف می توان در باره آن سخن گفت. من در این بخش از نوشته، روی نتایج استمرار استبداد بر ذهن و فرهنگ مردم جامعه متمرکز شده ام و نظرم را در باره نقش بازدارندگی استبداد و عوارض آن، در رابطه با استقرار دموکراسی، بیان...

روتافتن از براندازی

روتافتن از براندازی

مبارزه برای تغییر وضعیت در ایران صورت مسئلهُ بسیار روشنی دارد و برای حل آن از بابت نظری، باید به چند سؤال ساده پاسخ داد. اول این که از اوضاع فعلی مملکت راضی هستیم یا نه؟  به تصور من، جواب اکثریت مردم منفی است و حکومت هم با جلوگیری از آزادی بیان و بسیاری آزادی های دیگر، نشان می...

دموکراسی و عدم خشونت

دموکراسی و عدم خشونت

قرن بیست و یکم نقطۀ عطفی در تاریخ است. پایان گرفتن رویاروئی میان شرق و غرب امکان استقرار یک نظم نوین جهانیِ مبتنی بر گسترش دموکراسی در سراسر جهان و گشوده شدن راهی تازه به سوی صلح را به جهانیان نوید می داد. با وجود این به نظر می رسد که در حال حاضر شور و هیجانی که سقوط دیوار برلن و پایان...