صفحه نویسنده
فریدون خاوند
فریدون
خاوند

انحطاط اقتصادی، فقر و آینده نظام سیاسی ایران

انحطاط اقتصادی، فقر و آینده نظام سیاسی ایران

تاب آوری نظام های دیکتاتوری و به ویژه توتالیتر در برابر شکست اقتصادی اغلب بسیار بیشتر از دموکراسی ها است. در نظام های متکی بر دموکراسی و حکومت قانون، سرنوشت دولتمردان و حکومت ها در بسیاری موارد  در رابطه با داده های اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد و وضعیت بازار کار رقم می خورد. در عوض...

کره جنوبی؛ معجزه «توسعه درونزای برونگرا»

کره جنوبی؛ معجزه «توسعه درونزای برونگرا»

کره جنوبی یکی از مهم ترین مظاهر چرخشی است که، در دهه های پایانی قرن بیستم میلادی، به شکاف تاریخی میان آنچه در ادبیات روابط بین المللی «شمال» و «جنوب» نامیده میشد، پایان داد. در بخش آسیایی اقیانوس آرام، که طی نیم قرن گذشته به جولانگاه پویایی اقتصادی در جهان بدل شده، کره جنوبی به...

برای زیستن در یک کشور «عادی» قرن بیست و یکمی

برای زیستن در یک کشور «عادی» قرن بیست و یکمی

کم نیستند ایرانیانی که امروز، در ورای وابستگی شان به طیف های گوناگون سیاسی و مذهبی و حتی طبقاتی، به این باور رسیده اند که کشورشان در یکی از خطرناک ترین پیچ های تاریخ معاصر خود گرفتار آمده است. در واقع مجموعه ای از عوامل، در سطوح درونی و منطقه ای و جهانی، ایران را در تنگنایی بسیار...

ریشه های اقتصادی طغیان دی ماه

ریشه های اقتصادی طغیان دی ماه

رویداد های دی ماه 1396 بحث های پر جوش و خروشی را در سطوح رسانه ای، کارشناسی و دانشگاهی ایران برانگیخته است. هستند گرایش هایی که برای بی اهمیت جلوه دادن این طغیان، شمار نسبتا محدود معترضان شرکت کننده در آن را پیش میکشند، از جمله در مقایسه با  انبوه کسانی که در سال 1388 به ویژه در تهران...

تحول مفهوم «استقلال اقتصادی» در ایران

تحول مفهوم «استقلال اقتصادی» در ایران

جمهوری اسلامی با توجه به فلسفه ناظر بر پیدایش آن، تاریخ زندگی اش و نیز قانون اساسی و ساختار های حقوقی و سیاسی اش، در زمره نظام های دین سالار جای میگیرد. پایه گذاران نظام بر آمده از انقلاب 1357 نیز تصور میکردند می توانند اقتصاد کشور را، و یا آنچه را که از کلمه «اقتصاد» می فهمیدند، با...

از «حکومت صالحان» تا «نومانکلاتورا»

از «حکومت صالحان» تا «نومانکلاتورا»

در آخرین گزارش سازمان معروف «شفافیت بین المللی» (1)، که ژانویه 2016 منتشر شد، ایران از لحاظ درجه فساد در میان صد و شصت و هشت کشور مورد بررسی در رده صد و سی ام قرار گرفته است (2).   به بیان دیگر در طبقه بندی کشور ها از لحاظ فساد مالی در جهان بر پایه ارزیابی این سازمان، ایران در زمره فاسد...

«حکمرانی خوب» در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی : از تئوری تا عمل

«حکمرانی خوب» در سیاست‌گذاری اقتصادی جمهوری اسلامی : از تئوری تا عمل

مفهوم «حکمرانی» [1] در ادبیات سیاسی و اقتصادی سه دهۀ گذشته به گونه‌ای چشم‌گیر رواج یافته و از آغاز دهۀ 1370 خورشیدی، عمدتا زیر تاثیر انتشارات سازمان‌های مالی بین المللی به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مورد توجه و بررسی محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران قرار گرفته است. تعریفی...