صفحه نویسنده
شهلا
شفيق

دیوار ترس ترک برداشته است

دیوار ترس ترک برداشته است

{این مقاله قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.} چرا گستره و شدت سرکوب توسط حکومت ولایت فقیه بالا گرفته است؟ سلاح سرکوب تا کجا کار می‌کند؟ آیا این سرکوبها باعث سکوت فعالان و انفعال بقیه همراهان و مردمان می شود و یا به دامنه کمی و کیفی اعتراضات خواهد افزود؟ چرا و چگونه؟ برای...