صفحه نویسنده
محمد
اولیایی‌فرد

نگاهی بر نسبت اخلاق با سیاست در تاریخ 

نگاهی بر نسبت اخلاق با سیاست در تاریخ 

از جمله مباحثی که در علم سیاست مورد توجه قرار گرفته آن است که تا چه حد باید عمل حاکم یا سیاستمداران تحت اصول اخلاق انسانی بگنجد و چه محدودیت‌های اخلاقی بر روش حکومتی زمامدار سیطره دارد؟ این موضوع که تحت عناوین اخلاق قدرت، اخلاق زمامداری، یا همان اخلاق سیاسی مورد بررسی قرار میگیرد...