صفحه نویسنده
محمد اعظمی
محمد
اعظمی

موانع دموکراسی و اشکال گذار

موانع دموکراسی و اشکال گذار

بحث پیرامون استقرار دموکراسی و موانع آن بسیار گسترده است و از زوایای مختلف می توان در باره آن سخن گفت. من در این بخش از نوشته، روی نتایج استمرار استبداد بر ذهن و فرهنگ مردم جامعه متمرکز شده ام و نظرم را در باره نقش بازدارندگی استبداد و عوارض آن، در رابطه با استقرار دموکراسی، بیان...