صفحه نویسنده
شیریندخت دقیقیان
شیریندخت
دقیقیان

مقدمه ای بر توانمندسازی شهروندی

مقدمه ای بر توانمندسازی شهروندی

وقتی ازتوانمندسازی شهروندی [2] سخن می گوییم، به این امر قائل شده ایم که شهروندان جامعۀ موردنظر، دچار میزانی از کمبود توان برای بازشناسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی خود هستند و یا در اثر نظام های توتالیتر یا انواع اقتدارگرا، به درجاتی توان زدایی شده اند.  توانمندسازی شهروندی را...

نقش فیلسوفان دین دار غرب در پایه‌ریزی نظری سکولاریزم

نقش فیلسوفان دین دار غرب در پایه‌ریزی نظری سکولاریزم

فشرده:در این جستار به نقش تاریخی فیلسوفان دین دار غرب در پایه ریزی تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت می پردازم با بررسی نظریه های سکولاریزم اسپینوزا، لاک و کانت.هدف، شناخت تبار مفاهیم این تفکیک،همانگونه است که ابتدا شکل گرفته و گسترش یافته اند.  با این رویکرد، هم چنین، از راه مرور و...