صفحه نویسنده
شیریندخت دقیقیان
شیریندخت
دقیقیان

نقش فیلسوفان دین دار غرب در پایه‌ریزی نظری سکولاریزم

نقش فیلسوفان دین دار غرب در پایه‌ریزی نظری سکولاریزم

فشرده:در این جستار به نقش تاریخی فیلسوفان دین دار غرب در پایه ریزی تفکیک نهاد دین از نهاد حکومت می پردازم با بررسی نظریه های سکولاریزم اسپینوزا، لاک و کانت.هدف، شناخت تبار مفاهیم این تفکیک،همانگونه است که ابتدا شکل گرفته و گسترش یافته اند.  با این رویکرد، هم چنین، از راه مرور و...