سرسخن سی و یکم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanحکایت این شماره میهن حکایت دو فیلم با یک بلیط است! موضوعی که برای این شماره در نظر گرفته بودیم و فراخوان اش را برای شماری از صاحب نظران و پژوهشگران فرستاده بودیم «چالش ایران و آمریکا به کجا می انجامد؟» بود. بعضی دوستان نیز مقالاتشان را ارسال کرده بودند. در آخرین روزهای اتمام مهلت دریافت مقالات، خیزش وسیع آبان ماه و سرکوب خونین و گسترده آن اتفاق افتاد. به همین خاطر دایره این پرونده را وسیع‌تر کردیم:«جمهوری اسلامی در بحران(سیاست داخلی، سیاست خارجی)».

سپس از بعضی دوستانی که هنوز مقالاتشان نرسیده بود درخواست کردیم که در تکمیل مقاله شان به اعتراضات آبان ماه و بحران در سیاست داخلی حکومت نیز بپردازند و به جمع تازه ای از عزیزان نیز به صورت ضرب العجلی سفارش نگارش مقاله با تمرکز بیشتر بر بحران در سیاست داخلی حکومت با تمرکز و توجه به اعتراضات سراسری آبان ماه را دادیم. نتیجه این شد که بخشی از مقالات عمدتا به بررسی چالش های سیاست خارجی به خصوص تنش بین ایران و آمریکا پرداخته اند و بعضی عمدتا تکیه بر اعتراضات آبانماه  و برخی نیز به هر دو.

امیدواریم مجموعه فراهم شده که از منظرهای مختلف به هر دو  بحران، هم در سیاست خارجی و هم  در سیاست داخلی جمهوری اسلامی، پرداخته اند بتواند افقهای تازه ای برای خوانندگان عزیز میهن بگشاید. به خصوص درهمآمیزی نتیجه عملی این دو بحران در زندگی مردمان ایران که به اعتراض طیف وسیعی از آنان در آبان ماه خونین انجامید.

اینک گویی حلقه آتشی دور حکومت ایران برافروخته شده که عمدتا ناشی از سیاست های غیرملی خود اوست. اعتراضات در عراق و لبنان هرچند عمدتا بر علیه فساد و حاکمان نالایق و فاسد در این دو کشور است اما وقایع هر دو جا ( به خصوص عراق که شعارهای مهمی علیه نفوذ و مداخله حکومت ایران داده می شود)، تابلویی از بن‌بست در سیاست خارجی حاکمان ایران را به نمایش می‌گذارد. همانطور که خیزش ناگهانی مردم ناراضی در جای‌جای کشورمان که به جان باختن صدها نفر و مجروح شدن و بازداشت هزاران نفر انجامید نیز پرده دیگری از این تراژدی است که سالهاست زندگی روزمره و آزادی و رفاه و امنیت آحاد ملت را نشانه گرفته است.

در باره خیزش آبان ماه 98 و تاثیرات آن در سیاست ایران سخنان مهمی در این شماره آمده است. اما این واقعه هنوز جای بحث فراوان دارد و در شماره های آتی بدان بازخواهیم گشت.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی