سرسخن سی و هفتم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanمدتهاست این جمله که «در انتخابات آمریکا باید همه مردم جهان رای بدهند!» به صورت طعنه و طنز در ادبیات شفاهی ما رواج پیدا کرده است. علت شکل گیری این مضمون این است که آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان است. علیرغم وجود سیاست‌ها و هسته‌هایی سخت در نظام قدرت در آمریکا که با تغییر این یا آن رئیس جمهور و حزب حاکم تغییری نمی کند اما  تاثیرگذار بودن تغییرات درونی همین نظام سیاسی- اقتصادی در آن حد وسیع و مهم است که انتخابات آمریکا را به مهمترین انتخابات در سراسر جهان تبدیل می‌کند.

از سوی دیگر؛ حاکمان چند دهه اخیر ایران به موازات سیاست حذف و سرکوب در داخل، سیاست خارجی خویش و به تبع آن بخش مهمی از سرنوشت و زندگی روزمره شهروندان و به خصوص زحمتکشان سرزمین ما را به سیاست ضدآمریکایی خود گره زده‌اند. سیاستی که بنا به آنچه در چندین انتخابات در ایران عیان گردید و نظرسنجی های مختلفی نیز آن را تایید می کند مغایر نظر و تمایل اکثریت ملت ایران است.

حال  همزمان با انتخابات آمریکا شورای دبیران نشریه میهن برآن شدیم که موضوع شماره 37 میهن  در آغاز هفتمین سالگرد انتشار دور جدید نشریه را به موضوع

ایران و جهان پس از انتخابات آمریکا

اختصاص دهیم.

در این شماره در پی آن هستیم که ببینیم با توجه به نتایج انتخابات جدید آمریکا آیا شاهد تغییراتی در سیاستهای آمریکا خواهیم بود؟ جهان پس از انتخابات آمریکا در چه حوزه‌هایی شاهد چه تغییراتی خواهد بود؟  در منطقه پرالتهاب خاورمیانه نیز تغییراتی به وقوع خواهد پیوست؟ و بالاخره در مهمترین محور مورد نظر این شماره، آیا روابط ایران و آمریکا دچار تغییر خواهد شد؟ سیاست حاکمان ایران چه خواهد بود و فعالان سیاسی و مدنی دلسوز میهن و مردم که دل در گرو تغییرات دموکراتیک در ایران  و رویای توسعه همه جانبه برای  کشور و مردم ایران در سر دارند، چه سیاستی را به یک یا دو طرف این چالش پیشنهاد می‌کنند؟

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی