صفحه نویسنده
علیرضا
مناف‎زاده

جمهوری اسلامی، نظامی بحران‌زا، بحران آفرین و بحران‌زی

جمهوری اسلامی، نظامی بحران‌زا، بحران آفرین و بحران‌زی

نظام‌های سیاسی در دوره‌‌هایی از حیاتشان دچار بحران می‌شوند و برای آنکه بتوانند به حیات خود ادامه ‌دهند ناگزیرند چاره‌ای بیندیشند، وگرنه دیر یا زود با خطر آشفتگی و حتی فروپاشی رو به رو می‌شوند. اما چرا جمهوری اسلامی به رغم بحران‌های ویرانگری که درگیر آن‌هاست، فرونمی‌پاشد؟...

آیا می‌توان از ملتی به نام «ملت افغانستان» سخن گفت؟

آیا می‌توان از ملتی به نام «ملت افغانستان» سخن گفت؟

خروج شتابانِ نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از بیست سال حضور پیوسته، پرهزینه و مرگبار و سپردن زمام امور آن کشور به دست طالبان، بحث‌های فراوانی را در مطبوعات و رسانه‌های جهان به ویژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعیِ فارسی‌زبان برانگیخت. در یکی دو ماه اخیر بسیاری از جامعه‌شناسان،...

«ما» تافتۀ جدابافته‌‌ایم؛ هویت و تبعیض

«ما» تافتۀ جدابافته‌‌ایم؛ هویت و تبعیض

تبعیض را در فرهنگ‌ها تکه تکه کردن و تقسیم کردن چیزی به اجزاء آن معنی کرده‌اند. اما معنای متداول آن در فارسی ترجیح دادنِ ناروا و غیرمُجازِ بعضی کسان بر بعضی دیگر است. در عربی برای بیان معنای متداولِ تبعیض در فارسی از واژۀ «تمییز» استفاده می‌کنند که معنای تحت‌اللفظی‌اش بازشناختن...

ایرانیان چه دشمنیِ تاریخی با اعراب دارند؟

ایرانیان چه دشمنیِ تاریخی با اعراب دارند؟

تیرگی روابط ایران با کشورهای عربِ خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی بی‌‌گمان نتیجۀ اوضاع و احوال کنونی منطقه و در درجۀ نخست برتری جویی منطقه ای رژیم سعودی از سویی و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر است. اما گروه‌هایی از ایرانیان به ویژه در میان طبقۀ متوسط جامعه می‌کوشند علت اصلی...