صفحه نویسنده
محسن
نکومنش

گلوگاه ادبیات در چنگال طالبان

گلوگاه ادبیات در چنگال طالبان

در کشورهایی که سابقه­ی حاکمیت سیاسی دموکراتیک ندارند اهالی قلم از اولین کسانی هستند که از هر جابجایی در دستگاه سیاسی کشور سراسیمه و متاثر می­شوند. استبداد مذهبی بیش از هر چیز از تحول در اندیشه­ی سنتی جامعه بیمناک است و به همین دلیل نویسندگان همواره جزو اولین قربانیان تسویه حساب­های...

از هرات تا یزد

از هرات تا یزد

با توجه به نفوذ تفکر ضدامپریالیستی و ضدآمریکایی بر ذهنیت بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران و افغانستان عجیب نبود که اعتراضات علیه تبعیض نژادی در آمریکا به سرعت و به شدت از سوی محافل ایرانی و افغان مورد حمایت قرار گرفت. طبعا این حمایت از مطالبات مشروع رنگین پوستان در آمریکا...