صفحه نویسنده
نقی
حمیدیان

اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‫ها

اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری حکومت‫ها

ساختارهای سیاسی حکومت‫ها با توجه به تناسب قوای تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، ویژگی‫های تاریخی، رفتاری، تجربه و تفکر سیاسی مردم با هم متفاوت‫اند. مبانی ساختارهای سیاسی و قانونی حکومت‫های دموکراتیک با کشورهای غیردموکراتیک از جهات مختلف متمایز است. طیف حکومت‫های دموکراتیک...

«انتخابات آزاد» مهم‫ترین تاکتیک گذار به دموکراسی

«انتخابات آزاد» مهم‫ترین تاکتیک گذار به دموکراسی

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ به گمان من سال‫ها...