صفحه نویسنده
نقی
حمیدیان

«انتخابات آزاد» مهم‫ترین تاکتیک گذار به دموکراسی

«انتخابات آزاد» مهم‫ترین تاکتیک گذار به دموکراسی

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ به گمان من سال‫ها...