صفحه نویسنده
مجید
عبدالرحیم‌پور

کنش و واکنش مردم  درسال ۹۸  چه خواهد بود؟

کنش و واکنش مردم  درسال ۹۸  چه خواهد بود؟

ابتدا باید بگویم که طرح بحث نشریه میهن برای طرح سوال فوق، به اندازه کافی گویاست.  به همين خاطر طرح بحث را عينأ بجای مقدمه، در همین جا می آورم. « اغراق آمیز نخواهد بود گفته شود ایران در بحرانی ترین شرایط چند دهه اخیر خود بسر می برد. حداقل می توان گفت سه بحران همزمان سرنوشت ایران...