صفحه نویسنده
مجید
عبدالرحیم‌پور

علل گسترش خشونت فیزیکی و کلامی در فضاهای واقعی ومجازی

علل گسترش خشونت فیزیکی و کلامی در فضاهای واقعی ومجازی

طرح مسأله خشونت همانند دیگر آسیبهای اجتماعی، بررسی علل و عوامل تولید و تکثیرآن ، و پیدا کردن راه های پیشگیری و یا رفع  آن درجامعه، بسیار ضروری و امری خردمندانه، واقع بینانه و آینده نگرانه است. در مقاله حاضر قصد دارم از زوایای مختلف علل و عواملِ خشونت واقعی و مجازی در جامعه وکشورمان...

کنش و واکنش مردم  درسال ۹۸  چه خواهد بود؟

کنش و واکنش مردم  درسال ۹۸  چه خواهد بود؟

ابتدا باید بگویم که طرح بحث نشریه میهن برای طرح سوال فوق، به اندازه کافی گویاست.  به همين خاطر طرح بحث را عينأ بجای مقدمه، در همین جا می آورم. « اغراق آمیز نخواهد بود گفته شود ایران در بحرانی ترین شرایط چند دهه اخیر خود بسر می برد. حداقل می توان گفت سه بحران همزمان سرنوشت ایران...