صفحه نویسنده
همن
سیدی

ایرانیان، کردها و اسرائیل

ایرانیان، کردها و اسرائیل

مسئله اسرائیل و فلسطین تنها در محدوده نزاع دو اتنیک عرب و یهودی باقی نمانده است. اگر از ابعاد جهانی آن هم صرف‌نظر کنیم امروزه در خاورمیانه سایر ملتها و دولتها هم، بخشی از هویتشان بر اساس نوع رابطه‌شان با مسئله اسرائیل/ فلسطین تعریف می‌شود. ایرانیان در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب...