صفحه نویسنده
گیدئون
لوی

اسرائیل: نگاه متفاوتی از درون

اسرائیل: نگاه متفاوتی از درون

اندک زمانی پس از جنگ شش روزه در سال ۱۹۶۷، لوی استراوس، مردم‌شناس بزرگ فرانسوی، در نامه‌ای به ریمون آرون نوشته بود در حالی که هنوز خاطرۀ کشتن و فراری دادن بومیان آمریکا را بوسیلۀ مهاجران اروپائی همچون زخمی در پهلوی خود احساس می‌کند، نمی‌تواند دربارۀ فلسطینی‌ها احساس دیگری داشته...