صفحه نویسنده
علی
شاکری زند

نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری

نکاتی پیرامون مفاهیم ملیت، اقلیت، خودمختاری

موضوع عمده‌ی روش و مفاهیم آنچه در بسیاری از کشورهای جهان گاه به‌حق و گاه به‌خطا طلبِ‌استقلال یا طلب‌ِخودمختاری نامیده‌می‌شود در هر جا و در هر زمان دارای ماهیت بکلی متفاوتی است که در هر مورد از منشا‌‌ءِ متفاوت آن سرچشمه ‌می‌گیرد. تقلید چشم‌بسته، یا فقدان اندیشه‌ی انتقادی،...