صفحه نویسنده
حسن
مکارمی

پس نوشته ای بر مقالات میهن (دکترین های  امنیت ملی)

پس نوشته ای بر مقالات میهن (دکترین های  امنیت ملی)

تلاش این نوشته، بررسی نوشتارهای این شماره نشریه  وزین میهن است که به درستی جایش در میان ادبیات برون مرزی خالی بود. نشریه ای که بتواند مفاهیم بنیانی و پایه ای درحوزه جامعه ایران را انتخاب کرده و از دیدگاه های گوناگون، نظری و مصداقی و به شیوه ای علمی و عمیق مورد مداقه قرار دهد. الزاما...