صفحه نویسنده
داریوش
آشوری

دو پیام‌آورِ جهانِ مدرن: ماکیاوللی و تامس مور    

دو پیام‌آورِ جهانِ مدرن: ماکیاوللی و تامس مور    

این مقاله نخستین بار در مهرنامه (شماره‌یِ ١١،١٣٩٠) نشر یافته، اما کوششِ من برایِ پروردن و گسترشِ آن سببِ ویرایشِ چند باره‌یِ آن شد. ویراستِ دوّم در نگاهِ نو (شماره‌ی ٩٢، ١٣٩٠)، ویراستِ سوّمِ در وبلاگِ جُستار. و این ویراستِ چهارمِ آن است که در شماره‌یِ پنجمِ مجله‌ی اندیشه‌یِ...

گفتگوی میهن با داریوش آشوری (مترجم شهریار ماکیاوللی)

گفتگوی میهن با داریوش آشوری (مترجم شهریار ماکیاوللی)

پرسش: آقای آشوری، با پیشینه‌ای که ما از کوشندگیِ سیاسی داریوش آشوری در جوانی به عنوانِ یک سوسیالیست، به همراهِ خلیلِ ملکی، می‌شناسیم، و سپس، در جوارِ آثارِ پژوهشگرانه و تحلیلگرانه‌ی وی در زمینه‌یِ اندیشه‌یِ سیاسی و اجتماعی و نقدِ ادبی، او را مترجمِ برخی کتاب‌های کلاسیکِ فلسفی...