صفحه نویسنده
داریوش
آشوری

«پرشِ بزرگ با پای لنگ» (خاطراتی از سازمان برنامه و بودجه زمان شاه)

«پرشِ بزرگ با پای لنگ» (خاطراتی از سازمان برنامه و بودجه زمان شاه)

مقدمه: داریوش آشوری را اگرچه همه به کوشش‌ها و پژوهش‌های فلسفی و آثار درخشانش در زبان‌شناسی و ترجمه می‌شناسند اما شاید بسیاری ندانند که او دانش‌آموخته‌ی حقوق و اقتصاد است و پانزده سال از عمرش را در سازمان برنامه و بودجه سپری کرده است. آنچه در پی می‌آید پیاده‌شده و ویراسته‌ی...

درباره گفتمان (در گفتگو با میهن)

درباره گفتمان (در گفتگو با میهن)

دوماهنامه ميهن شماره پانزدهم خود را به تحول گفتمان ها درايران از انقلاب تا امروزاختصاص داده است. شما چهل سال پيش واژه یِ نوساخته‌ی گفتمان را درزبان فارسي در برابرِ اصطلاح discourse وضع كرديد.امروزاين معادل كاملا جاي خود را درمباحث اجتماعي وسياسي بازكرده است. discourse ازچه زمان درمباحث...

گفتار و گفتمان

گفتار و گفتمان

رواج واژه‌یِ «گفتمان»[1] در زبان فارسی در دهه‌ی اخیر  شرحی از آن را لازم می‌آورد. این واژه را من حدود ده سال پیش در برابر معنای تازه‌ی دیسکورس  (discourse) در زبان انگلیسی و دیسکور  (discours) در زبان فرانسه پیشنهاد کردم. با رواج مفاهیم تازه‌ی نقد ادبی و تحلیل اجتماعی و تاریخیِ گفتارها،...

دو پیام‌آورِ جهانِ مدرن: ماکیاوللی و تامس مور    

دو پیام‌آورِ جهانِ مدرن: ماکیاوللی و تامس مور    

این مقاله نخستین بار در مهرنامه (شماره‌یِ ١١،١٣٩٠) نشر یافته، اما کوششِ من برایِ پروردن و گسترشِ آن سببِ ویرایشِ چند باره‌یِ آن شد. ویراستِ دوّم در نگاهِ نو (شماره‌ی ٩٢، ١٣٩٠)، ویراستِ سوّمِ در وبلاگِ جُستار. و این ویراستِ چهارمِ آن است که در شماره‌یِ پنجمِ مجله‌ی اندیشه‌یِ...

گفتگوی میهن با داریوش آشوری (مترجم شهریار ماکیاوللی)

گفتگوی میهن با داریوش آشوری (مترجم شهریار ماکیاوللی)

پرسش: آقای آشوری، با پیشینه‌ای که ما از کوشندگیِ سیاسی داریوش آشوری در جوانی به عنوانِ یک سوسیالیست، به همراهِ خلیلِ ملکی، می‌شناسیم، و سپس، در جوارِ آثارِ پژوهشگرانه و تحلیلگرانه‌ی وی در زمینه‌یِ اندیشه‌یِ سیاسی و اجتماعی و نقدِ ادبی، او را مترجمِ برخی کتاب‌های کلاسیکِ فلسفی...