صفحه نویسنده
عیسی سحرخیز
عیسی
سحرخیز

بازگشت به مدار گذشته!

بازگشت به مدار گذشته!

1-چه بخواهیم و چه نخواهیم پیشینه ی پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران بازمی گردد به دوران گذشته و زمان اقتدار رژیم پهلوی. آن زمان  که محمدرضا  در جهان و منطقه برو بیایی داشت و با قدرت های بزرگ رفاقت می کرد و با کشورهای کوچک رقابت تا به به دروازه های بزرگ تمدن برسد و عهده دار ژاندارمی...