صفحه نویسنده
بهروز خلیق
بهروز
خلیق

الگوی کره شمالی، راهنمای سیاست ها و عملکردهای جمهوری اسلامی

الگوی کره شمالی، راهنمای سیاست ها و عملکردهای جمهوری اسلامی

{این مقاله قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.} جمهوری اسلامی در ماه های گذشته به يک سری اقداماتی دست زده است که نشانگر اتخاذ تصميمات جديد برای مقابله با وضعيت بحرانی و جامعه ناراضی و معترض است. افزايش اعدام ها اعدام ها در ماه های گذشته افزايش يافته است. دو سازمان حقوق...

خیابان به مثابه شریان سپهر سیاسی ایران

خیابان به مثابه شریان سپهر سیاسی ایران

خيابان در خدمت جمهوری اسلامی در انقلاب بهمن، قدرت در خيابان جابجا شد. اين خيابان بود که رژيم شاه را از پا در آورد. در رژيم شاه امکان صندوق رای برای جابجائی قدرت وجود نداشت. انتخابات فرمايشی بود و زندان ها از مخالفين و منتقدين پر شده بود. تنها حزب حکومتی رستاخيز در صحنه سياسی کشور...

شکست مذاکرات وین برای کشور ما فاجعه آفرین خواهد بود

شکست مذاکرات وین برای کشور ما فاجعه آفرین خواهد بود

بعد از چند ماه وقفه، مذاکرات وين آغاز شد. ولی دور اول مذاکره بدون نتيجه پايان پذيرفت و دور دوم بعد از چند روز آغاز شد. هنوز مشخص نيست که دور دوم به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. سه دولت اروپائی، آلمان، بریتانیا و فرانسه، ناامیدی و نگرانی خود را اعلام کرده اند. جمهوری اسلامی اين بار ...

دولت موازی برخاسته از ساختار دوگانه جمهوری اسلامی است

دولت موازی برخاسته از ساختار دوگانه جمهوری اسلامی است

سال ها است که واژه دولت در سايه يا دولت موازی وارد فرهنگ سياسی کشور شده و جای خود را به عنوان يک واقعيت باز کرده است. دولت روحانی و اصلاح طلبان بارها و بزبان های مختلف و گاه به  کنايه از آن نام می برند. دولت موازی به شکاف ميان دين و دولت در طول تاريخ ايران، به دوره گذار از جامعه...

راست افراطی و سلطنت طلبان بازندگان انتخابات امریکا

راست افراطی و سلطنت طلبان بازندگان انتخابات امریکا

انتخابات امريکا به شکل شگفت‌انگیز و بی سابقه ای مورد توجه جهانيان از جمله مردم کشور ما قرار گرفت. بنا به گزارش شرکت گوگل، ایرانی‌ها از نظر شاخص پیگیری این انتخابات، سومین کشور جهان بودند. در حالی که مردم آمریکا در این گزارش آماری، در رده نهم قرار داشتند. مردم ايران رابطه مستقيمی...

گام اول تشکیل بلوک ها؛ گام دوم تشکیل ثقل نیروهای جمهوری خواه

گام اول تشکیل بلوک ها؛ گام دوم تشکیل ثقل نیروهای جمهوری خواه

آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ تحولات سياسی در کشور...

ضرورت، موانع و راه های ائتلاف نیروهای جمهوری خواه

ضرورت، موانع و راه های ائتلاف نیروهای جمهوری خواه

وضعيت سياسی کشور و ضرورت همکاری و ائتلاف ها بعد از خيزش ديماه سال ۱۳۹۶، بخش قابل توجهی از نيروهای سياسی اپوزيسيون به اين دريافت رسيده اند که روند فروپاشی جمهوری اسلامی آغاز شده، ولی هنوز در آستانه فروپاشی يا به بيان ديگر در موقعيت گذار قرار ندارد. فراهم آمدن موقعيت گذار از جمهوری...

چکسلواکی؛ گذاری که دو دهه عقب افتاده بود!

چکسلواکی؛ گذاری که دو دهه عقب افتاده بود!

در چکسلواکی حزب کمونیست به رهبری آنتونین نووتنی با پشتيبانی شوروی قدرت را در سال ۱۹۴۸به دست گرفت و الگوی سوسياليسم واقعأ موجود را پياده کرد. با قدرت گرفتن حزب کمونيست، حکومت تک حزبی در کشور برقرار شد، فعاليت نيروهای سياسی به عنوان جريان های بورژوائی و ضدانقلابی ممنوع گرديد،...

لهستان؛ امواج کارگری و توافق نخبگان در گذار به دموکراسی

لهستان؛ امواج کارگری و توافق نخبگان در گذار به دموکراسی

 در چهار دهه گذشته ادبيات پرباری در مبحث گذار به دموکراسی توليد شده است. اين ادبيات در تبيين تحولات کشورهای اروپای جنوبی و امريکای لاتين در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ پديد آمد. تحولاتی که در کشورهای اروپای شرقی رخ داد، اين سئوال را در مقابل نظريه پردازان قرار داد که آيا ادبيات گذار می تواند...

فرارفتن از دوگانه اصلاح و انقلاب؛ راهبرد تحول طلبی برای گذار به دموکراسی

فرارفتن از دوگانه اصلاح و انقلاب؛ راهبرد تحول طلبی برای گذار به دموکراسی

در پی خيزش مردم در بيش از ۸۰ شهر در ديماه سال گذشته، خروج دولت ترامپ از برجام و بروز پيآمدهای آن، آشکار شدن بحران مشروعيت و بحران کارآمدی جمهوری اسلامی و عدم توانائی آن برای غلبه بر بحران های متعدد و درهم تنيده، الگوی دوگانه اصلاح ـ انقلاب بار ديگر در ميان نيروهای اپوزيسيون برای...