صفحه نویسنده
بابک احمدی
بابک
احمدی

دیالوگ

دیالوگ

واقعيت تلخ اين است كه ميان آنان كه روشنفكران سكولار ايرانى خوانده مى‏شوند (اعم از مبارز و آكادميسين، چپ‏گرا و ميانه‏رو) با كسانى كه به روشنفكران دينى ايران مشهورند و بيش‏ترشان سوداى اصلاح دين در سر دارند، هرگز ديالوگ جدى‏اى شكل نگرفت. واقعيت تلخ‏تر اين كه درون هر يك از اين...