سرسخن چهلم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanتعبیر «دولت پنهان» یا «دولت موازی» مدتهاست در ادبیات سیاسی ایران رایج شده است. در حوزه های مختلفی همچون سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ و هنر، رسانه (به خصوص رسانه به ظاهر ملی)، عرصه قضایی و… اتفاقاتی رخ می دهد که دولت و قوای سه گانه رسمی در آن نقشی ندارند و گویی از جای دیگری برنامه ریزی و هدایت می‌شوند.

فایل صوتی منتشر شده ظریف در هفته های اخیر نیز شاید با تعبیر دیگری (غلبه میدان بر سیاست و دیپلماسی) به کارکرد همین دولت پنهان اشاره می‌کند.

بر این اساس شورای دبیران میهن به این نتیجه رسیدیم که شماره چهلم نشریه میهن را به موضوع «دولت پنهان» اختصاص دهیم.

در این شماره به دنبال این هستیم از دیدگاه صاحبنظران و پژوهشگران ببینیم دولت پنهان چه معنایی دارد؟ در ایران بعد از انقلاب از چه زمانی و چگونه شکل گرفته است؟ کارکرد کنونی آن در حوزه های مختلف چیست؟ این دولت ماهیت سیاست و سیاست ورزی در ایران را دچار چه تغییراتی کرده است؟ چشم انداز چیست و چه باید کرد؟

تلاش ما این بود که این شماره را روزهای قبل از انتخابات 1400 منتشر کنیم. انتخاباتی که بسیاری معتقدند از هم اکنون از سوی دولت پنهان مهندسی شده تا به اهداف مورد نظر آنان برسد.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی