سرسخن بیست و ششم

ارغوان !

   این چه رازیست

                  که هر بار

” بهار “

با عزای

         دل ما

               می آید ؟!…

ضایعه سیل که هم جان جمعی از هموطنان مان را گرفت و هم در آغاز سال نو آسیب های جدی به زندگی شان زد مایه تاسف همه ایرانیان گردید. تحریریه میهن نیز ضمن احساس و اظهار همدردی نسبت به تک تک آسیب دیدگان در سیل اخیر از همه هموطنان دعوت می کند که به یاری همه جانبه این عزیزان برخیزند.

Sail


 سرسخن

سالهای طولانی است که افراد و نیروها و رویکردهای مختلف خواهان تغییر در ایران تلاش های گوناگونی را برای ایجاد همگرایی و ائتلاف نیروهای سیاسی انجام داده اما کمتر به فرجامی موفق نائل شده اند.

به همین مناسبت نشریه/سایت میهن پرونده شماره بیست و ششم خود را به موضوع «ائتلاف نیروهای سیاسی؛ راه ها و موانع» اختصاص داده است.

در این پرونده می خواهیم ببینیم:

الف- ائتلاف رویکردها و نیروهای مختلف سیاسی اساسا ضرورت و فوریتی دارد؟ آیا مشکل کنونی «تغییر» در ایران به نبود رهبری بر می گردد و یا  به فقدان عواملی دیگر؟ آیا جامعه ایران با رهبری های فردی و بعضا کاریزماتیک بیشتر مناسب است یا رهبری جمعی و ائتلافی؟

ب- ائتلاف بر اساس چه مبانی و بین چه کسانی باید صورت گیرد؟ در داخل، خارج و …؟

پ-موانع ائتلاف چیست؟ چه تجربه و عبرت هایی از مسیرهای ناموفق گذشته می توان و باید آموخت؟

ت-راهکارهای ائتلاف چگونه است؟ روند شکل گیری یک ائتلاف چه سیر و مسیری دارد؟

پرونده این شماره میهن فتح باب جدیدی است  در این مبحث دیرین اما همیشه  تازه. این شماره میهن اگر بتواند بر ضرورت این ایده مهم تاکید و تدقیق کند و به ویژه علل و ریشه های ناموفق بودن بیشتر تلاشهای گذشته را واکاود، به نتیجه ای که می خواسته رسیده است.

این موضوع پرونده ای است همچنان باز که می تواند با نظریه پردازی ها و افزودن تدریجی دیگر تجارب به انباشتی قابل استفاده و راهگشا برای مسیرها و روندهای پیش روی مردم ایران و کنشگران سیاسی و مدنی اش تبدیل گردد.

دست همه صاحب نظران و دغدغه مندانی که در این شماره یاری مان دادند را به گرمی می فشاریم و آرزوی عملی شدن ایده های مطرح شده در این شماره را در سال پیش رو داریم.

 

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی