سرسخن  شانزدهم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanهم اندیشه عدالت و هم مبارزه علیه ناعدالتی تاریخی بس طولانی دارد. شاید به اندازه طول حیات آدمی بر این زمین. اما به نام عدالتخواهی ( و چپ) در جهان معاصر ما اتفاقات بزرگی هم افتاده است که امروزه با دیدی تحلیلی انتقادی بدان نگریسته می شود.

ولی این انتقاد گاه چنان شدت و دامنه پیدا کرده است که به فراموشی و غفلت اصل و آرمان عدالت(اقتصادی) منجر شده است. ظهور انواع سکه بدلی پوپولیسم در نقاط مختلف جهان در دهه های اخیر اما بار دیگر نیاز به سکه واقعی و اصیل عدالت را یادآور شده است. پوپولیسم معاصر همواره سنگ محرومان و قربانیان تبعیض را به سینه زده؛ چیزی که عدالت واقعی همیشه پیگیرش بوده و نسبت به آن حساسیت داشته است. این حق و نیاز و نیز این خطر و هشدار در ایران کنونی ما بیش از پیش مشاهده می شود و نیازمند توجه و کنکاش و تبیین فکری و سیاسی ای تازه و طراحی استراتژی دقیق تری برای تغییر است.

از این رو شورای دبیران میهن موضوع این شماره را به «بازگشت به عدالت» اختصاص داد تا با بحثی مجدد بر جریان چپ و عدالتخواه و آسیب شناسی آن روشن شود که جنبش های عدالتخواهانه و چپ چگونه می توانند در جهان جدید فعال و موثر باشند.

پر واضح است که در این وادی نظرات متفاوتی وجود دارد که تعامل  وتضارب آنها می تواند افق های ذهنی و عملی پیش رو را برای خواننده ایرانی روشن تر کند. بررسی منشاهای بی عدالتی و رشد آن در زمانه  ما و نیز کاوش و جستجو در پیدا کردن راه حل هایی برای این معضل دو بعد بحث مهم عدالت  در جهانی است که بی عدالتی می رود موقعیت صلح و ثبات و دموکراسی جهانی را به خطر اندازد و حتی آسیب به محیط زیست را نیز به مرز بحران برساند.

خوشحال تر می شدیم که صاحب نظرانی که نظراتی مخالف عدالت اقتصادی دارند نیز با این فراخوان و پیگیری های مکرر فعال تر برخورد می کردند و نظرات ایشان در این شماره پررنگ تر مشاهده می شد. همان طور که در عرصه اندیشه و واقعیت جهان کنونی دیده می شود!

به هر روی  طرح مباحثی که در پرونده این شماره از زاویه دیدهای مختلف و به خصوش نگرش چپ غیرمذهبی و مذهبی مطرح شده می تواند خود موجب رویش افق ها و پرسش های جدیدی باشد واین بحث همچنان ادامه پیدا کند. میهن از هر تحلیل و پژوهشی در این باره استقبال می کند.

ما همچنین از صاحب نظرانی که در این شماره با ما همکاری کردند و به غنای جنبه های نظری و تحلیلی و استراتژیک بحث عدالت افزودند تشکر می کنیم.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی