سرسخن 8

6d5fg4d6fg54 سرسخن سخن میهن mihanدر بارۀ روی کار آمدن دولت روحانی تحلیل‌های گوناگونی ارائه شده است. به سرانجام رساندن پروندۀ هسته‌ای و پشت سر گذاردن دو انتخابات اسفند ماه، به خصوص تشکیل مجلسی همسوتر با دولت،  سرفصل تازه‌ای  در مسیر این دولت، که عمرش از نیمه نیز گذشته، شمرده می‌شود و تحلیل‌های تازه‌ای می‌طلبد.

پیام‌ها و سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای  پس از انتخابات، به خصوص از سوی رهبر و رئیس جمهور و حامیان و پیروان آنها،  نشان داد که کشاکشی جدی در فوقانی‌ترین سطوح حکومت در ایران بین گرایش‌های سیاسی مختلف در جریان است. کشاکشی که  جدا از رقابت‌های سیاسی و طبعاً در حوزۀ اقتصاد، بویژه خود را در تشخیص و تعیین راهبردهای سیاست خارجی حکومت (بین‌المللی و منطقه‌ای)، و نیز در برخی سیاست‌های داخلی به وضوح نشان می دهد.

با توجه به این نکات بود که عنوان «دولت روحانی؛ شمارش معکوس» برای شماره هشتم  نشریه / سایت میهن انتخاب شد و از تحلیل‌گران و صاحب‌نظران علاقمند دعوت کردیم نظرات خود را، هم در مورد جمع‌بندی کارنامۀ دولت روحانی تاکنون وهم وظایفی که در مدت باقی‌مانده بر دوش دارد، برای ما ارسال کنند. پیداست که تحقق یا عدم تحقق وعده‌های رئیس جمهور تاًثیرات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مهمی در وضعیت آیندۀ نزدیک کشور خواهد داشت.

اغلب نویسندگانی که در این شماره با ما همکاری کرده‌اند به درستی بر این نکته تاًکید کرده‌اند که انجام برخی وعده‌های رئیس جمهور با مانع بزرگ جریان اقتدارگرا و با راًس هرم سیاسی مواجه خواهد بود. در واقع، ساخت نسبتاً دو گانۀ قدرت در ایران همواره باعث کشمکش و ناهمآهنگی دائمی میان رؤسای جمهور و ولیّ فقیه بوده است. حوزۀ عمل حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور نیز در همین چارچوب مورد تحلیل قرار گرفته است. در عین حال، همکاران این شماره این نکتۀ اساسی را نیز از نظر دور نداشته‌اند که در یک نگاه راهبردی در مورد آیندۀ ایران تنها نمی‌توان و نباید به بررسی کشمکش‌ها و بده- بستا‌ن‌های رئیس جمهور و ولیّ فقیه اکتفا کرد و باید چشم‌اندازهای گسترده‌تر را نیز در نظر داشت.

از نویسندگان و صاحب‌نظرانی که با همکاری خود امکان انتشاراین شماره را فراهم آورده‌اند صمیمانه سپاس‌گزاری ‌می کنیم. همچون همیشه از همگان دعوت می‌کنیم که با ارسال مقالات شان، چه دربارۀ موضوع خاص هر شماره و چه دربارۀ دیگر موضوع‌های مورد توجه شان، به دوام و غنای «میهن» یاری رسانند.

شورای دبیران میهن: محمدجواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی