سرسخن 7

6d5fg4d6fg54 سرسخن سخن میهن mihanدراین شمارۀ سایت/ نشریۀ میهن نیز هم چون شماره‌های پیشین کوشیده‌ایم تا موضوعی را که دارای اهمیتی راهبردی است با جمعی از نویسندگان و صاحب نظران به بحث بگذاریم. هدف ما همواره این بوده است که دربارۀ یک «موضوع» واحد، «موضع»های متنوع و متفاوتی را در کنار هم و یک جا به خوانندگان عرضه کنیم، و از این طریق به خوانندگان امکان دهیم تا با استفاده از این «انباشت نظری- تحلیلی»، با داده ها و آگاهی بیشتری به موضوع بپردازند و دربارۀ آن تصمیم بگیرند.

در هفته های پیش رو دو «انتخابات» مجلس  و خبرگان، پس از انتخابات تاًثیرگذار92 ، برگزار خواهد شد. انتخابات اسفند ماه هم یکی از دغدغه‌های مهم فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشوراست، و هم  می‌تواند در جهت‌دهی به آیندۀ کشور  و زندگی روزمرۀ مردم زحمتکش و تحت فشار میهن ما مؤثر باشد.

در پرسش‌هایی که در درخواست مقاله برای عده‌ای از صاحب‌نظران و روزنامه نگاران فرستادیم، سعی کردیم هم جنبه‌های تحلیلی و کلان موضوع انتخابات، و هم  جنبه‌های راهبردی و تاکتیکی آن را مورد نظر قرار دهیم. برخی از دوستان بیشتر به جنبۀ نخست پرداخته‌اند که می‌تواند معطوف به همه انتخابات‌ها باشد. برخی دیگر بیشتر به جنبه دوم، که قاعدتاً به اتخاذ تصمیم مشخص در این شرایط مشخص یاری می‌رساند. و بالاخره، برخی نیز به هر دو جنبه توجه داشته‌اند.

از آنجا که هدف فرجامین همه مباحث ما «تغییر»ی است که مردم و سرزمین ما انتظارش را می‌کشند، و نیز از آنجا که «فرصت» انتخابات می‌تواند در تاًمین این هدف تاًثیر داشته باشد، صمیمانه امیدواریم که این مجموعه به باز شدن و روشن کردن همۀ جنبه‌های نظری و تحلیلی و نیز عملی و عینی انتخابات یاری رساند.

نیازی به یادآوری ندارد که در هر حال، مردم ایران و فعالان سیاسی و روشنفکری در داخل کشورند که تصمیم نهایی را در مورد هر دو انتخابات پیش رو خواهند گرفت. آرزوی ما این است که این تصمیم به برآورده شدن آرزوئی که  پس از قرنی تلاش و رنج و شکنج، هنوز فاصله‌ای دراز با آن داریم، کمک کند.

شورای دبیران میهن: محمدجواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی