سرسخن

6d5fg4d6fg54 سرسخن سخن میهنبرای تدارک پرونده این شماره نشریه میهن به مناسبت در اوج بودن مذاکرات  هسته ای  فراخوانی را با متن زیر برای برخی کارشناسان و صاحب نظران و دیگر کسانی که این پرونده ملی را پیگیری می کردند،  فرستادیم:

پرونده چهارم نشریه میهن به «تجربه پرونده هسته‌ای (صنعت؛ مذاکره؛ پیامد)» اختصاص یافته است.

بر اساس این تیتر به پرونده هسته‌ای از آغاز تا انجام به عنوان یک «تجربه» نگاه می‌شود. تجربه‌ای که می‌تواند در مقایسه با تجربیات دیگری هم چون پروندۀ گروگان‌گیری 444 روزه و جنگ هشت ساله قرار گیرد.

اما مسئلۀ هسته‌ای خود دارای سه بخش و زیرمجموعۀ مهم است:

«صنعت»/ آیا صنعت هسته‌ای برای ایران ضروری است و توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ و ایران در رابطه با این پروژه چه اهدافی را دنبال کرده و می‌کند؟

«مذاکره»/ با توجه به این که مسئلۀ هسته‌ای تبدیل به یک پروندۀ سنگین سیاسی برای حکومت ایران شد وتبعاتی چون تحریم‌های  اقتصادی  روزافزونی در پی داشته — که فشار اصلی‌اش بر مردم ایران وارد شده — برای پایان دادن به این وضعیت مذاکراتی از بیش از ده سال پیش صورت گرفته است.  از سیر این مذاکرات و سرانجام آن چه ارزیابی‌ای می‌توان  از زاویه دیدهای مختلف، از جمله زاویه  دید منافع ملی ایرانیان  به دست داد؟

«پیامد»/ سرانجامِ (موفقیت آمیز/ ناموفق بودن) این  مذاکرات و به طور کلّی پروندۀ هسته‌ای چه پیامدهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی برای حکومت و جامعه ایران در پی خواهد داشت؟

دوستان زیادی از سر لطف و مهر، و نیز از سر وظیفۀ روشنگری که در برابر این امر ملی احساس می کردند، به دعوت ما پاسخ دادند. مجموعۀ  نظرات و تحلیل‌های این عزیزان بزرگوار را در این شمارۀ «میهن» پیش رو دارید. طبعاً برخی از نویسندگان مقالات، به اقتضای اهمیت موضوع، به عنوان‌ها یا چارچوبی که برای همگی فرستاده بودیم و مقصود از آن تنها طرح مسئله بود، اکتفا نکرده و آن چه را که خود مهم‌تر و ضروری‌تر دانسته‌اند، توضیح داده‌اند.

از همۀ دوستان نویسنده که دعوت «میهن» را پذیرفته و با آثار خود به غنای آن کمک کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزاریم.

شورای دبیران میهن: محمدجواد اکبرین- رضا علیجانی – علی کشتگر- محسن یلفانی


  • روی جلد این شماره برداشت آزادی است از طرح فیروزه مظفری چاپ شده در روزنامه اعتماد

دیدگاه بگذارید

Be the First to Comment!