صفحه نویسنده
بید
مجنون

دانش آموزان زیر بار روحانیون معلم‌نما نخواهند رفت!

دانش آموزان زیر بار روحانیون معلم‌نما نخواهند رفت!

{این مطلب قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.} مدرسه؛ مدرسه است، نه حوزه و پادگان یکی از فریادهای اعتراضی معلمان سراسر کشور نسبت به رویکرد حاکمیت در خصوص دستگاه تعلیم و تربیت : مدرسه را حوزه و پادگان نکنید! تلاش رژیم برای تبدیل مدارس به پادگان و حوزه (مکتبخانه) با ورود آخوندها...