صفحه نویسنده
رضا
قرشی

نظام یکدست هم نمی‌تواند بحران‌های اقتصادی را حل کند

نظام یکدست هم نمی‌تواند بحران‌های اقتصادی را حل کند

یکدست سازی نظام ازطریق انتخابات اخیر حرکتی از روی استیصال و از موضع ضعف بود که هسته قدرت حاکمیت را واداشت از حفظ ظاهرمقبولیت و مشروعیت دربین هوادارانش دست شسته و به اوجب واجبات که حفظ قدرت به هر قیمت است بپردازد. امیدوارند که با این یکدست سازی بهتربه مقابله بامشکلات عدیده اقتصادی،...