صفحه نویسنده
عزیز
قاسم زاده

دولت عیان در خدمت اهداف دولت نهان

دولت عیان در خدمت اهداف دولت نهان

جمهوری اسلامی با همه مظاهر مدنیت و مصادیقش مخالفت می ورزد اما تلاش می کند تجلی این مخالفت ها به دو شکل انجام پذیرد. نخست تهدیدهای نهانی از سوی نهادهای خاص با ادبیاتی کاملا غیر حقوقی که به شکل پنهانی انجام  شود. رویه ای معمول که برای همه کنشگران مدنی و صنفی به خصوص معلمان و کارگران...