صفحه نویسنده
فیروز
قریشی

نگاهی به مدل های گوناگون توسعه در آینه تحولات دو دهه اخیر ترکیه

نگاهی به مدل های گوناگون توسعه در آینه تحولات دو دهه اخیر ترکیه

با خاطره حمزه فراهتی که در مصاف با حوادث سهمگین زندگی پربارش ازعظمت روحش باروئی پی افکند چنین با شکوه، چنین دست نیافتنی! عمر جمهوری در ترکیه دارد به یک سده نزدیک می شود. در صد سال گذشته چندین نسل از آرمانگران کشور ما و ترکیه برای دستیابی به اهداف مشترکی چون : آزادی ، دموکراسی،...