صفحه نویسنده
مهرزاد
بروجردی

دومین دست بدست شدن قدرت؛ دورنماهای جایگزینی رهبر در ایران

دومین دست بدست شدن قدرت؛ دورنماهای جایگزینی رهبر در ایران

چکیده نکته های زیر درباره جایگزینی و جانشینی ولی فقیه در ایران به خاطر می رسند: 1- هیچ نامزدی که بهره ور از پذیرش همگانی بوده و برای مسند رهبری ساخته و پرداخته باشد، پدیدار نیست. 2- هیچ روحانی رده بالا، بهره مند از وزن درخور سیاسی و پایگاه اجتماعی مستقل از حکومت، در میان نیست. 3-...