صفحه نویسنده
مجید
الهامی

اعراب خوزستان و قضیه تبعیض

اعراب خوزستان و قضیه تبعیض

قومیت عرب در طول یکصد سال اخیر از شروع دولت پهلوی تا حکومت جمهوری اسلامی همیشه مورد ستم و از حقوق اولیه خود محروم بوده، وهمواره بنام تجزیه طلبی سرکوب شده و هیچ وقت هم به خواست خود نرسیده و همیشه بعنوان شهروند درجه دو محسوب  شده و جزئی از ملت و مملکت بشمار نیامده است. قدرت های حاکم...