صفحه نویسنده
خالد
خسرو

افغان هراسی؛ عناصر بیگانه ساز دولت در ایران

افغان هراسی؛ عناصر بیگانه ساز دولت در ایران

هرچند شیعیان افغان به صورت تاریخی به عنوان زائر و بازرگان به ایران سفر کرده اند، اما با افزایش جهانی نرخ نفت و شکوفایی این صنعت در دهه های شصت و هفتاد میلادی، افغان های بیشتری راهی کشورهای ایران و خلیج فارس شدند. با وقوع جنگ و مصایب طبیعی مانند خشکسالی ها، مهاجرت افغان ها به ایران...