صفحه نویسنده
ماریزلا
دو مِلو فوشه

ویروسِ کُرونا نقاب از چهره‌ی ایدئولوژی نئو‌لیبرال برمی‌دارد

ویروسِ کُرونا نقاب از چهره‌ی ایدئولوژی نئو‌لیبرال برمی‌دارد

در نظر دارم جسارت ورزیده و در مورد ارتباط میانِ بیماریِ سراسرگیر(1) کرونا و جهانی شدن اقتصاد تأملاتی را با شما در میان بگذارم. می دانیم که سازمان دهیِ اداره و حکم رانی بر جهان، امروز مبتنی بر اقتصادی است که بر همه چیز مسلّط بوده و بر خیر و نفعِ عمومی اولویت دارد. این شکل از حکومت و...