صفحه نویسنده
همبستگی جمهوری خواهان ایران

اتحاد حول یک منشور جمهوری‌خواهی

اتحاد حول یک منشور جمهوری‌خواهی

نظام جمهوری اسلامی ایران میهن ما ایران را در ورطه ای از بحران های ویرانگر و بنیاد بر افکن در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشانده است . این بحران ها چنان ابعاد فاجعه آمیزی یافته است که حتی بسیاری از مسئولین نیز ناگزیر به اعتراف به وجود آنها میباشند. اعتراف آقای...