صفحه نویسنده
پرستو
فروهر

مقاومتی سترگ؛ شعله‌ای الهام‌بخش

مقاومتی سترگ؛ شعله‌ای الهام‌بخش

در بزرگداشت عباس امیرانتظام؛ به یاد مقاومت سترگ و انسانی‌ او که شمع وجودش را آب کرد اما بر تاریخ معاصر ما شعله‌ای نشاند فروزان و الهام‌بخش و پایدار برخی انسان‌ها یک‌تنه بار زمانه‌ی تاریخی خود را بر دوش می‌کشند و سرگذشتشان آینه‌ای می‌شود از چالش‌های اصلی یک دوران. آن‌ها...