صفحه نویسنده
شهریار
صادقی

چرا  پادشاهى؟

چرا  پادشاهى؟

راقم اين سطور با دلايل زير بر اين باور است، كشوردارى در ايران بدون  یک نهاد اتحاد ملی  اساسا امكان پذير نيست. تاریخی ترین  و شناخته شده ترین نهاد اتحاد ملی  نیز، نهاد پادشاهی است. حال  چنانچه به هر دليلى و با هر كيفيتى، بساط جمهورى اسلامى در ايران برچيده شود بايستى نهاد پادشاهى...