صفحه نویسنده
مهرداد
درویش پور

“جبهه جمهوری” مطلوبترین راه گذار به دمکراسی در ایران؟

“جبهه جمهوری” مطلوبترین راه گذار به دمکراسی در ایران؟

درباره پروژه جمهوری خواهی و زمینه ها و چالش های آن در ایران و پرسش های میهن، پیش تر نظرات خود را گفته ام که با بازبینی دوباره آن با توجه به تحولات دوسال اخیر نظر خود را یکجا در زیر می آورم. 1- جمهوری خواهی و شفافیت سیاسی در پی انقلاب ایران و حاکمیت چهار دهه جمهوری اسلامی، گفتمان ضد...

خیزش های عمومی؛ صدای سوم در عبور از تمکین به نظام یا جنگ!

خیزش های عمومی؛ صدای سوم در عبور از تمکین به نظام یا جنگ!

از دی ماه گذشته به این سو جمهوری اسلامی ایران هم در سطح داخلی و هم بین المللی با افزایش فشارهای جدی علیه خود روبرو شده است. هنوز روشن نیست خطر فراگیری خیزش های داخلی و خطر جنگ که هر دو تهدیدی علیه هستی نظام به شمار می رود به گسترش  تضادهای دو جناح منجر خواهد شد یا عزم آنان را برای...