صفحه نویسنده
فرزانه
عظیمی

سرکوب وحشیانه  و آغاز یک پایان!

سرکوب وحشیانه  و آغاز یک پایان!

جمهوری اسلامی در آبان ماه ۹۸، در آستانه‌ی چهل و یک سالگی، شاهد وسیع ترین اعتراضات مردمی علیه خود بود. اعتراضاتی که در ۲۸ استان و بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر کشور با شرکت وسیع کارگران و زحمتکشان، جوانان و نوجوانان و گروه های اتنیکی همراه بود. خیزشی که سرکوب وحشیانه آن توسط رژیم و به دستور...

اپوزیسیون ایرانی و تنظیم رابطه با رسانه ها، نهادها و قدرت‌های خارجی

اپوزیسیون ایرانی و تنظیم رابطه با رسانه ها، نهادها و قدرت‌های خارجی

۱- مقدمه دوستان عزیز دست اندرکار ماهنامه میهن موضوع این شماره را به نوع «ارتباط» اپوزیسیون ایرانی با نهادها و قدرت های خارجی و همچنین رسانه هایی که عمدتا یک دولت خارجی امکانات آن را تامین می‌کند، اختصاص داده اند.  طبعا با توجه به تشدید تنش ها بین ایران و قدرت های خارجی و در راس...

چالش های ۹۸ و نقش مردم

چالش های ۹۸ و نقش مردم

پرداختن به چالش های ۹۸ بدون نگاهی به تاریخ ۴۰ ساله‌‌ی کشور ما امکانپذیر نیست. مردم ما امروز آن چیزی را درو می‌کنند که رژیم جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال حیاتش کاشته ‌است. گرچه کشور ما در طول این سال‌ها همواره با تنش و بحران مواجه بوده‌است، اما به‌جرات می توان گفت که امسال، یعنی...