صفحه نویسنده
سعید
رهنما

دموکراسی؛ تناقض‌ها و پیش‌شرط‌ها

دموکراسی؛ تناقض‌ها و پیش‌شرط‌ها

دموکراسی، به‌عنوان شکلی از حکومت، مفهومی بس پیچیده و فریبنده است. در پسِ معنیِ ساده‌ی «حکومت مردم» ابعاد به‌هم‌تنیده‌ی گوناگون و متناقضی نهفته است که بدون شناخت آن‌ها درکِ درستی از این مفهوم به دست نمی‌آید. شکل‌های مختلف حکومتی و مطلوبیت یا عدم‌مطلوبیت هرکدام، بحث‌هایی...