صفحه نویسنده
پاتریشا
لوندی

ایرلند شمالی؛ موانع اجرای عدالت در دوران گذار چیست؟

ایرلند شمالی؛ موانع اجرای عدالت در دوران گذار چیست؟

هواداران عدالت انتقالی، بازیابی حقیقت را جزئی از فرمول جهانیِ رفع مخاصمه می‌دانند.[1] با وجود این، درباره‌ی ارزش حقیقت و کارایی دستورالعمل‌های بین‌المللیِ بازیابی حقیقت، اجماعی وجود ندارد. رواج فزاینده‌ی رهیافت‌های محلی به یادآوری خاطرات، حاکی از بسط و توسعه‌ی روندهای ابتکاری...